بهینه‌سازی خواص رنگپذیری پارچه‌ پلی‌استر/ ویسکوز با استفاده از پیش عملیات کرونا و قلیایی با روش آماری طرح مرکب مرکزی (CCD)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی‌ و پلیمر، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 دانشکده مهندسی نساجی‌ و پلیمر، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی ، یزد، ایران

3 گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی ، یزد، ایران

چکیده

در این تحقیق تأثیر فرآیند کرونا و عملیات قلیایی بر خواص و بهبود میزان جذب رنگ در پارچه‌های پلی استر ویسکوز رنگ شده با رنگ دیسپرس قرمز 50، با استفاده از روش آماری طرح مرکب مرکزی مورد مطالعه قرار گرفت. در ابتدا نمونه ها تحت عملیات قلیایی در شرایط مختلف دما، زمان و غلظت و سپس تحت عملیات کرونا با ولتاژ 1± 104 ولت و60/3 ± 20 آمپر در بازه زمانی مختلف قرار گرفتند و در ادامه با استفاده از رنگ دیسپرس ، در دمای HT رنگرزی شدند . همچنین میزان جذب رنگ نمونه ها با روشهای اسپکتروفتومتری جذبی و انعکاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. ضمناً تغییرات مورفولوژی سطحی نمونه‌ها نیز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) و بررسی گروههای عاملی با استفاده از اسپکتروسکوپی جذبی مادون قرمز (FTIR) انجام شد و شرایط بهینه حاصل از آزمایشات با استفاده از طرح آماری مرکب مرکزی انتخاب شدند. نتایج آزمایشات نشان داد که نمونه های عمل شده دارای ثبات نوری و شستشویی مناسب بوده و بدلیل انجام عملیات همزمان قلیایی و کرونا موجب شد تا سطح الیاف دارای شیارهای سطحی شود، منافذی مناسب برای نفوذ بیشتر رنگینه به داخل الیاف،که در تصاویر SEM و نیز تغییرات کسب شده در نمودار FTIR و ایجاد گروههای عاملی جدید نشان داده شد. در پایان نتایج طرح آماری نشان داد که مدل حاصله با F Value برابر با 65/2، از لحاظ آماری معنی دار می‌باشد و شرایط بهینه مورد نظر جهت کسب بالاترین مقدار رمق کشی (45/75%) کسب شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of Dyeing Properties of Polyester / Viscose Fabric Using Corona and Alkaline Pre-Treatment by Central Composite Design (CCD) Method

نویسندگان [English]

  • Elnaz doshanbehpour 1
  • Mohammad Mirjalili 2
  • Ali Nazari 3
  • Hamid Akbarpour 1
1 Department of Textile and Polymer Engineering , Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Department of Textile and Polymer Engineering , Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Department of Textile and Clothing Design, Faculty of Art and Architecture, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

In this study, the effect of Corona and alkaline pre-treatments on dyeing properties and improvement of dye absorption in Polyester/Viscose fabrics with using Red Dispersion 50 dye studied the Central Composite Design(CCD) method. And then, first samples were subjected to alkaline treated in different conditions of temperature, time and concentration and then Corona treatment with a voltage of 104 ±1 V and 20 ± 3.6 (A) in different times and then Dispersion dye, in HT temperatures method were dyed. Also, the rate of dye absorption of the samples were analyzed by absorption and reflection spectrophotometry methods. In addition, changes in the surface morphology of the samples were investigated with using Scanning Electron Microscopy (SEM) method and study of functional groups was performed using infrared absorption spectroscopy (FTIR) and optimization of condition obtained from experiments were selected with using CCD method. The results of the experiments showed that the treated samples had good optical and washing stability, and due to the simultaneous treatment of alkali and Corona, the surface of the fibers had surface grooves and this pores is sutable for more dye penetration into the fibers, which in SEM confirmed and obtained changes were shown in the FTIR diagram and the creation of new functional groups. At the end of the statistical design, the results showed that the model with F Value equal to 2.65, is statistically significant and the optimal conditions for obtaining the highest amount of Exhaustion (75.45%) was obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polyester / viscose fabric
  • alkaline pretreatment
  • corona discharge
  • reflecting spectrophotometer
  • central composite statistical design (CCD)
[1] Jafari S, Nourbakhsh S and Parvinzadeh M; Study of Silicon Softener on Some Properties of Corona Discharge Treated Cotton Fabricurnal ,Textile Science and Technology, Vol. 5, No.1, 29-35, 2015.
[2] Radetic M, Ilic V, Vodnik V, Dimitrijevic S, Jovanc ic P ,S aponjic Z and Nedeljkovic J; Antibacterial effect of silver nanoparticles deposited on corona-treated polyester and polyamide fabrics, Polym. Adv. Technol, No 19, 1816–1821,2008.
[3] Wang X, Cao G, Xu W; Improving the Hydrophilic Properties of Wool Fabrics via Corona Discharge and Hydrogen Peroxide Treatment, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 112, 1959–1966, 2009.
[4] Ma P, Wang X, Xu W, Cao G; Application of Corona Discharge on Desizing of Polyvinyl Alcohol on Cotton Fabrics,Journal of Applied Polymer Science, Vol. 114, 2887–2892,2009.
[5] Mirjalili M, Nasirian S.S and Karimi L; Effects of corona discharge treatment on some properties of wool fabrics, African Journal of Biotechnology, Vol.10, No.83, 19436-19443, 2011.
[6] Mirjalili M, Karimi L and Barari-tari A; Investigating the effect of corona treatment on self-cleaning property of finished cotton fabric with nano titanium dioxide, The Journal of The Textile Institute, 1-8, 2014.
[7] Brzeziński S, Połowiński S, Kowalczyk D, Karbownik I, Malinowska G; Effect of Corona Discharge Treatment of Polyester Fabrics on Their Adhesive Properties. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, Vol. 17, No. 4 (75) ,98-102, 2009.
[8] Valipour P, Khajavi R, Belaj S, Nourbakhsh S; Physical and Mechanical properties of corona discharge treated polyester fabric, International Izmir Textile and Apparel Symposium, 435-438,2014.
[9] Nourbakhsh.S, Sepehrnia.H, Akbari.E; Novel corona discharge treatment of cotton fabric with Cu and ZnO nanoparticles, the journal of the textile institute, Vol 111, 1269-1276,2019.
[10] Gasi F, Petraconi G, Bittencourt E, Lourenço S.R, Castro A.H.R, Miranda F, Mikhailovich A, Nascimento L, Petraconi A, Amorim Fraga M, Pessoa R.S; Plasma Treatment of Polyamide Fabric Surface by Hybrid Corona-Dielectric Barrier Discharge: Material Characterization and Dyeing/Washing Processes, Materials Research,Vol 23(1),2020.
[11] Disperse Red 50.www.worlddyevariety.com.

[12] Samanta A.K, Awwad N; Handbook of Chemistry and Technology of Natural and Synthetic Dyes and Pigments,  September 30th 2020.

[13] Montgomery  D.C;  Design and analysis of experiments (6th ed.). New York, NY: Wiley 2004.
[14] Qi B, Chen X, Shen F, and Su Y; Optimization of enzymatic hydrolysis of wheat straw pretreated by alkaline peroxide using response surface methodology. Industrial & Engineering Chemistry Research, 48, 7346–7353,2009.
[15] Tatineni R, Doddapaneni K. K, Potumarthi R.C and Mangamoori L.N; Optimization of keratinase production and enzyme activity using response surface methodology with streptomyces sp7. Applied Biochemistry and Biotechnology, No.141, 187–201,2007.
[16] Zhong K and Wang Q; Optimization of ultrasonic extraction of polysaccharides from dried longan pulp using response surface methodology. Carbohydrate Polymers,No.80, 10–25,2010.
[17] Nazaria A, Shishehborb A.M and Poorhashemi S.M. Enhanced magnetic and antifungal characteristics on wool with Fe3O4 nanoparticles and BTCA: a facile synthesis and RSM optimization, Journal of The textile Institute, Vol. 107, No. 12, 1617–1631,2016.
[19]Tavangarrizi F, Abghari R, Mirjalili M, Amiri H; Application of Response Surface Methodology and FEM in Optimization Fabric Bagging Deformation in Stenter Machine, Textile Science and Technology, Vol. 10, No.30, 71-90, 2020.

[20] Haji A and Arefi N; Application of Response Surface Methodology in Optimization of Dyeing of Wool with Citrus Aurantium Leaves as Natural Dye, journal of apparel and Textile Science and Technology, Vol. 3, No.8, 5-13,2019.

[21] Mghasem A.R and Valipour P; An extensive look in to dimensional properties of cotton plain knitted fabric, Fiber.polym,14,330-337,2013.

[22] Valipour P and Mghasem A.R; Evaluating the intractive effect of temperature and alkali concentration on dye absorption on mercerized cotton plain knitted, Textile Science and Technology, Vol. 4, No.1, 27-34, 2014.