تاثیر بارهای سیکلی کاسه ای شدن برروی خواص مکانیکی درز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی نساجی ، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

پدیده‌ی کاسه انداختن، یک تغییرشکل سه بعدی غیرقابل بازگشت است که در حین مصرف پوشاک و در اثر نیروهای بیومکانیکی ایجاد می‌شود. این پدیده در زانوی شلوار و آرنج پوشاک بخوبی مشهود است. نیرو به صورت مکرر و یا بلند مدت از طرف اعضای متحرک بدن بر روی پارچه اعمال می‌شود.

در این تحقیق تاثیر تعداد سیکل‌های بارگذاری کاسه انداختن بر استحکام درز مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، پارچه‌های تاری پودی با تراکم پود متفاوت تولید شدند. برای ایجاد اتصال از دوخت لاک استیچ که رایج‌ترین دوخت در صنعت پوشاک است، استفاده گردید. نمونه‌های آزمایش با مشخصات دوخت ثابت در جهات تار و پود پارچه آماده‌سازی شد. به منظور بررسی تاثیر تعداد سیکل‌های بارگذاری، به نمونه‌ها نیروهای سیکلی کاسه انداختن به تعداد 40، 80، 120، 140، 160و 200 اعمال شد و سپس استحکام درز با استفاده از دستگاه استحکام‌سنج اندازی‌گیری شد. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش سیکل بارگذاری ازیاد طول درز کاهش یافته است و همچنین هر چه تراکم پود پارچه بیشتر باشد ناحیه‌ی الاستیک نخ دوخت افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of bagging cyclic forces on the mechanical properties of seam

نویسنده [English]

 • Zeynab Soltanzadeh
Faculty of Textile Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Bagging is an irreversible three-dimensional deformation that occurs during the consumption of clothing. This phenomenon is visible in the knees of pants and elbows. The force is applied to the fabric repeatedly or for a long time by the moving parts of the body.

In this research, the effect of the number of bagging cycle on the seam strength has been investigated. For this purpose, warp-weft fabrics with different weft densities were produced. Lock stitch sewing, which is the most common sewing in the clothing industry, was used to create the seam. Specimens were prepared with fixed sewing characteristics in the direction of warp and weft fabric. In order to investigate the effect of the number of loading cycles, the cycling forces of zero, 40, 80, 120, 140, 160 and 200 were applied to the samples and then the seam strength was measured using a strength tester. The results show that with increasing the loading cycle, the elongation of the seam decreases and also, the higher the density of the fabric weft, the more the elastic area of the sewing thread increases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biomechanical forces
 • mechanical properties of the seam
 • bagging loading cycle
 1.  

  1. 1. Sular, V.Seki, Y., A review on fabric bagging: the concept and measurement methods, The Journal of The Textile Institute, 2017.
  2. 2. Abassi, Z., Payvandy, P., Namiranian, R., An Overview of Textile Bagging Behavior Based on Fabric Structural Parameters, Journal of Textile Science and Technology, 16, 9-17, 2015.
  3. 3. Şengöz, N. G. T., Bagging in textiles, Prog, 36, 2004.
  4. 4. Abghari, R., Shaikhzadeh Najar, S., Haghpanahi, M., Latifi, M., Contributions of in-plane fabric tensile properties in woven fabric bagging behaviour using a new developed test method, Cloth Sci. Technol, 16, 418- 433, 2004.
  5. 5. Büyükbayraktar, R. B., The relationship between the bagging deformation and air permeability performance of woven fabrics, Text, 65, 1-10, 2014.
  6. 6. Karimian, M., Hasania, H., Ajeli, S., Numerical modeling of bagging behavior of plain weft knitted fabric using finite element method, Indian J. Fiber. Text. Res., 39, 204- 208, 2014.
  7. 7. Gazzah, M., Jaouachi, B., Sakli, F., Recovery velocity evaluation of bagged denim fabrics as function of frictional parameters, J. Cloth Sci. Technol, 27, 302-314, 2015.
  8. 8. Gazzah, M., Jaouachi, B., Sakli, F., Optimization of bagged denim fabric behaviors using the genetic algorithms and the ant colony optimization methods, J. Cloth Sci. Technol, 27, 772-792, 2015.
  9. 9. Gazzah, M., Jaouachi, B., Schacher, L., Adolphe, D.C.C., Sakli, F., Study of the influential inputs on the bagged denim fabric behaviors using the principal component analysis method, J. Cloth Sci. Technol, 27, 922-939, 2015.
  10. 10. Naeimi, N., Mousazadegan, F., Latifi, M., Investigation of Seam Behavior against Tensile Loads, Journal of Textile Science and Technology, 21, 29-38, 2018.
  11. 11. Mukhopadhyay, A., Sikka, M., Karmakar, A.K., Impact of laundering on the seam tensile properties of suiting fabric, J. Cloth. Sc. Tech, 16, 394-403, 2004.
  12. 12. Kamali, R., Mesbah, Y., Mousazadegan, F., The impact of sewing thread's tensile behavior and laundering process on the seam puckering of elastic and normal fabrics, International Journal of Clothing Science and Technology, 2020.
  13. 13. Daukantienė, V.Lapinskienė, M., Influence of the deformation mode on seam slippage in woven fabrics, Fiber Polym, 13, 1086-1093, 2012.