سنجش رنگ قرمز در قالی عمواوغلی به منظور تعیین فرمولاسیون رنگرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 گروه فرش دانشکد ههنرهای کاربردی دانشگاه هنر

3 عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

چکیده

فرش‌های ایرانی شهرت جهانی دارند. دراین ‌بین، فرش‌های عمواوغلی به دلایلی نظیر طراحی، رنگ‌بندی و یا کیفیت بافت از اعتبار بیشتری برخوردارند. روش‌ها و ابزار‌های خاصی برای تشخیص رنگ وجود دارد که با توجه به نوع محصول و دقت مورد ‌نیاز، انتخاب می‌شوند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی رنگ، و شناخت مواد رنگزای به‌کار‌رفته در این فرش‌های خاص، با استناد به یک روش غیرمخرب بوده است. بر این اساس اطلاعات انعکاسی به دست‌ آمده توسط اسپکتروفوتومتر، منحنی‌های جذب(K/S) برای سه فام قرمز موجود در قالی عمواوغلی نگهداری شده در موزه فرش(با شماره اموال ۵۵۶) محاسبه شده و هر کدام با اطلاعات به دست آمده از بانک مرجع رنگ قرمز که برای این پژوهش آماده شده بود، مقایسه و مورد تحلیل قرار گرفت. مقادیر مختصات رنگی یعنی L* ، a* ،b* ، C* وh˚ نشان می‌دهند که رنگ‌همانندی با نسخه‌های آزمایشی عنوان شده برای فام‌های قرمز موجود در قالی عمواوغلی با مقایسه داده‌های حاصل از عکاسی نتیجه بهتری نسبت به مقایسه با داده‌های کالریمتری حاصل می‌کند. همچنین نتایج نشان داد قبل از اقدام به رنگ همانندی در نمونه‌های رنگرزی شده با فام‌های منسوج مورد مطالعه آزمایشات پیر سازی روی نخ‌های رنگرزی شده ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Red color in Amo-Oghli Carpet to Identify Dyeing Formulation

نویسندگان [English]

  • neda Dahesh 1
  • zahra ahmadi 2
  • Mahdi Safi 3
1 Art University, Tehran, Iran
2 Carpet Group Applied Art Faculty Art University
3 Assistant Professor of Physic Group Institute for Color Science and Technology,
چکیده [English]

Persian carpets are known all over the world. Some of these carpets are more famous because of their design, coloring or the quality of the weave, like “Amo-Oghli carpets”. There are special tools and approaches for color-detection, which are chosen based on the type of the product and the required precision for color detection. The main objective of this research is to identify colors and dyes used in these special carpets, based on a non-destructive method. Accordingly, based on reflective data, have been measured by spectrophotometer, the curves of reflection (R) and absorption (K/S) were attained for three red hues of the Amo-Oghli carpet. For this purpose, three red colors of Amo-Oghli carpet, preserved in the carpet museum (with the property number of 556), were considered as the main samples. The color coordinates L* a*b*, C* and h˚ value show that the color matching with experimental prescriptions for red hues in Amo-Oghli carpet is not possible and other possibilities must be considered for the employed dye. Also, the results have been shown that before color matching, it is necessary that dyed yarns exposed to light to be aged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amo-Oghli Carpet
  • Color
  • Colorimetry
  • CIE L* a*b*
  • Color Difference