بررسی ارتباط شاخصهای نایکنواختی طولی و ضریب نرخ تغییرات جرمی با آزمایشهای سایرو فست پارچه های فاستونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی نساجی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی ، یزد، ایران

چکیده

یکنواختی در ساختمان بافت پارچه ناشی از یکنواختی ساختمان نخ و عوامل بافت و شرایط تکمیل پارچه است. در این رابطه تئوریهای فیزیکی متعدد و پیچیده ای وجود دارد اما ارتباط دادن شاخص‌های ساختمان نخ با خواص پارچه در حیطه عملی یکی از مسائل مهم و مورد توجه برای هر تولید کننده ای محسوب می‌شود. در تحقیق حاضر شاخص‌های نایکنواختی طولی (CVL) و ضریب نرخ تغییرات جرمی (DR%) توسط دستگاه نایکنواختی سنج جرمی با شاخص‌های سایرو فست ارتباط سنجی شد. تعداد 12 نمونه پارچه‌ فاستونی از جنس و طرح‌های متفاوت بافته و تکمیل شدند، ابتدا بر اساس روش آماری تحلیل عاملی نمونه ها گروه بندی شدند: سپس آنالیزهای رگرسیون غیر خطی نشان داد شاخصهای نایکنواختی نخ (CV%, DR%, CVL-1m) در پارچه های فاستونی با دارا بودن حداقل الیاف پشمی (7%) با آزمایش سایرو فست 3 ارتباط بالائی (R2 ≥0.75) دارند. در صورتی‌که درصد الیاف پشمی بیشتر از بیست درصد پارچه فاستونی را تشکیل دهد شاخص‌های متفاوت سایرو فست (1، 2 و 3) با شاخصهای نایکنواختی نخ (R2 ≥0.75) ارتباط نشان می‌دهند. شاخص‌های نایکنواختی پارچه های شبه فاستونی با الیاف ویسکوزی با آزمایش سایرو فست 1 (R2 ≥ 0.75) ارتباط داشته و شاخص نرخ تغییرات جرمی (DR%) برای اکثریت پارچه های فاستونی با بافت غیر مرکب خیلی بیشتر از شاخص‌های دیگر نایکنواختی نخ (CV%, ,CVL-1m ) امکان پیش بینی شاخص‌های سایرو فست را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the relationship between variance length non-uniformity indices and Deviation Rate with SIRO-FAST tests of worsted fabrics

نویسنده [English]

  • Ramin Abghari
Department of Textile Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The uniformity in the structure of the fabric texture is due to the uniformity of the yarn structure and the texture factors and the conditions of fabric completion. There are many and complex physical theories in this regard, but linking yarn structure indicators with fabric properties in practice is one of the most important issues for any manufacturer. In the present study, longitudinal variance- length curve (CVL) and deviation rate coefficient (DR%) were correlated with SIRO FAST indices. Twelve samples of worsted fabric of different materials and designs were woven and completed. First, the samples were grouped according to the statistical method of factor analysis. Then, nonlinear regression analyzes showed yarn uniformity indices (CV%, DR%, CVL) in the fabric with a minimum of wool fibers have a high correlation SIRO FAST 3 test (R2≥0.75.), If the percentage of wool fibers is more than twenty percent of worsted fabric, different indicators of SIRO FAST (1, 2 and 3) related to yarn uniformity indices (R2≥0.75). The uniformity indices of Worsted-like fabrics with viscose fibers are related to SIRO FAST 1 (R2≥0.75) test and the Deviation Rate index (DR%) for the most of worsted fabrics with non-composite texture is much higher than other indices of yarn uniformity (CV%, CVL) has the ability to predict other SIRO FAST indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SIRO FAST
  • Deviation rate
  • Variance-length parameter