نویسنده = محسن هادی زاده هادی زاده
کاربرد شبکه عصبی خودسازمان دهنده براساس داده کاوی برای ایجاد جدول اندازه لباس

دوره 2، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 97-103

فاطمه ماکویی؛ فرزانه میرجلیلی؛ محسن هادی زاده هادی زاده؛ پدرام پیوندی