نویسنده = امیر حسن جعفریان دهکردی
پارامترهای موثر بر برش پارچه با لیزر

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 65-78

مریم ذوقی؛ امیر حسن جعفریان دهکردی