تولید نخ‌های ابرظریف پنبه ای با استفاده از تک رشته پلی‌استر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه یزد

2 عضو هیأت علمی/ دانشگاه یزد

چکیده

در این پژوهش، کیفیت نخهای ابرظریف تولید شده در ماشین رینگ با استفاده از یک تک رشته به عنوان مغزی و نحوه اثر مغزی بر خواص نخهای تولیدی بررسی شده است. بدین منظور، تک رشته ظریف پلی استر به غلتک جلویی سامانه کشش یک ماشین رینگ آزمایشگاهی تغذیه شده تا رشته به شکل مغزی در بین الیاف کوتاه موجود در نیمچه نخ پنبه ای در حال تاب خوردن قرار گیرد. از نیمچه نخ پنبه ای با نمره 1 (Ne) برای بخش رویه )پوسته( و از تک رشته پلی استر 20 دنیر برای تشکیل بخش مغزی نخ دو جزئی تولیدی استفاده شد. نخ فاقد مغزی در سه نسبت کشش و نخ دارای مغزی در هشت نسبت کشش تهیه شدند. نیمچه نخ تغذیه شده در ناحیه کشش غلتکی 3 بر3  دستگاه رینگ برای سه نمونه فاقد مغزی به ترتیب تا 30 ، 40 و 50 برابر )حداکثر مقدار ممکن کشش برای تولید نخ بدون مغزی (و برای هشت نمونه نخ مغزی به ترتیب تا 30 ، 40 ، 50 ، 60 ، 70 ، 80 ، 90 و 100 برابر زیر کشش قرار گرفت. نمونه نخهای مغزی دار و بدون مغزی تولید شده از نظر استحکام کششی، ازدیاد طول، تعداد نقاط نایکنواختی و مقدار پرزینگی بررسی شدند. نتایج نشان داد، حتی با استفاده از نیمچه نخ نه چندان ظریف نیز می‌توان نخ مغزی با رویه پنبه تا نمره 72 انگلیسی تولید کرد که تولید نخ با چنین ظرافتی بدون استفاده از مغزی ممکن نبوده یا به فرایندهای آماده سازی ویژه مانند شانه‌زنی و نیز استفاده از الیاف پنبه ای مرغوب با طول زیاد نیاز دارد. وجود مغزی رشته‌ای باعث بهبود خواصی چون ازدیاد طول، نقاط نایکنواختی و پرزینگی شده اما بر استحکام نخ بی‌اثر بوده است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات