بررسی و استخراج ترکیبات مؤثر در خواص شویندگی عصاره گیاه آنابازیس ستیفرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده حفاظت و مرمت

2 مدیر گروه مرمت دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان

3 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی کشاورزی

چکیده

آنابازیس ستیفرا گیاه بومی متعلق به بلوچستان است که به طور سنتی ساقه و برگ های آن برای شست وشوی پارچه استفاده می شود. در این پژوهش، با شناسایی ساپونین به عنوان ماده سطح فعال در ساقه و برگ های این گیاه ماده مؤثر برای شست وشو شناسایی شد. آزمون ها نشان داد، گیاه حاوی ترکیبات ساپونین، آلکالوئید و فنولی بوده و فاقد تانن و فلاونوئید است. برای بررسی بهترین روش عصاره گیری گیاه و روش بهینه استفاده از آن، گیاه با سه روش الکلی، آبی و سنتی عصاره گیری و بررسی شد. آزمون های مقدار کشش سطحی نشان داد، سه عصاره مختلف دارای غلظت بحرانی میسل (CMC) متفاوتی هستند، عصاره سنتی در غلظت  40mg/L و عصاره الکلی و آبی در غلظت 170mg/L به نقطه غلظت بحرانی میسل (CMC) رسیدند. همچنین، سه عصاره دارای قدرت کف کنندگی متفاوت بودند. در غلظت  15g/mLعصاره سنتی با ارتفاع کف  35mm بیشترین مقدار کف کنندگی و پس از آن عصاره آبی با ارتفاع  27mm و عصاره الکلی با ارتفاع کف  5mm قرار داشتند. نتایج آزمون ها نشان داد، عصاره گیری سنتی نسبت به دو عصاره دیگر دارای خواص بهتر و قدرت کف کنندگی بیشتری است.

کلیدواژه‌ها