نویسنده = اعظم زارع نیکوپرور یزدی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی طراحی پارچه ولباس در ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 5-16

اعظم زارع نیکوپرور یزدی؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ شهناز نایب زاده؛ سیدحسن حاتمی نسب