شناسایی و تحلیل تنوع فرم و رنگ پوشاک محلی بانوان گیلان به منظور بازنمود در طراحی مانتو بانوان جوان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده طراحی پارچه و لباس دانشگاه اما جواد (ع)

2 ایران- یزد- دانشگاه علم و هنر یزد- دانشکده هنر و معماری اردکان- کد پستی 8953143831- صندوق پستی 418

چکیده

در این پژوهش سعی شده است با تلفیق طرح و رنگ لباس­های سنتی و امروزی، لباس­هایی طراحی شود که نشان دهنده ذوق و سلیقه، تمدن، فرهنگ و هویت اصیل ایرانی باشد؛ بنابراین انواع طرح­ها و تنوع رنگ­ها در البسه محلی مناطق مختلف گیلان، بررسی و شناسایی گردید تا با توجه به چگونگی تناسب آن­ها ، در طراحی لباس اجتماع بانوان (مانتو)، به کار گرفته شوند. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه‌ای، و برای تأیید یا رد فرضیات پژوهش، روش پژوهشی استفاده شده است؛ به این منظور، به صورت میدانی و روش پرسشنامه، اطلاعاتی از دو جامعۀ آماریِ طراحان لباس و فروشندگان مانتو، به تعداد 60 نفر، جمع­آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه از آمار توصیفی و نیز آمار استنباطی (به کمک نرم­افزار SPSS v.22) استفاده شده است. آزمون K-S برای نرمال بودن متغیرها، آزمون t تک نمونه مستقل و مقایسه دو جامعه، جهت بررسی فرضیات، آزمون فریدمن جهت رتبه­بندی متغیرهای طراحی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه و توجه به تاثیر مولفه های معنادار بر طراحی مانتو از دیدگاه جامعه­های آماری و همچنین با توجه به اصول و عناصر بصری مطرح در پژوهش، بیست طراحی لباس اولیه انجام شد و از میان آن­ها 6 طرح منتخب، در نرم افزار CLO Enterprise بصورت گرافیکی، ارائه گردید. در نهایت، شش دوخت مانتو انجام گرفت تا اهداف پژوهش محقق شود.
 

کلیدواژه‌ها


[1] پایدارفرد آ.؛ نامورمطلق، ب. و محجوبی، ف.، طراحی لباس ملی با الهام از پوشاک سنتی مردم خراسان جنوبی، فصلنامه مطالعات ملی، 4، 150-133، 1394.
[2] نریمانی ابر م. مطالعه تطبیقی حفظ البسه سنتی و بومی در دو کشور ایران و ژاپن، کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، مهندسی عمران، هنر و محیط زیست؛ افق­های آینده، نگاه به گذشته، تهران: دبیرخانه دائمی کنفرانس، 1394.
[3] هارجی ا. و دیگران، مهارت­های اجتماعی در ارتباطات میان فردی، ترجمۀ مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی، انتشارات رشد، 1386.
[4] همایون م.، وساقینی، م.، سیاست­گذاری فرهنگی و مدیریت پوشش: مطالعه موردی حجاب، رهیافت انقلاب اسلامی، 15، 147-125، 1390.
[5] زاهد س. و کاوه، م.، گفتمان­های پوشش ملی در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 4، 74-49، 1391.
[6] شایسته­فر م. کاربرد ارزش­های تزئینی هنر اسلامی بر عناصر شهری و تاثیر آن بر توسعه فرهنگی-اجتماعی، همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر، تهران، 1387.
[7] ضیاءپور ج.، پوشاک زنان ایران تا آغاز پهلوی، وزارت فرهنگ و هنر، 1367.
[8] بابایی پ. و اکبری، ف.، بررسی مبانی نظری طراحی مد لباس زنانه در الگوی ایرانی اسلامی، فصلنامه نقد کتاب، 1و2، 258-241، 1393.
[9] گلدمن آ.، زیبایی­شناسی، ترجمه روح الله عطایی، مجله رواق هنر و اندیشه، 5، 88، 1385.
[10] نقی زاده م.، ادراک زیبایی و هویت شهر(در پرتو تفکر اسلامی)، نشر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، 1386.
[11] مجتهدزاده پ.، هویت ایرانی در آستانه صدۀ بیست و یک، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 12، 130-129، 1377.
[12] پای ل. و دیگران، بحرن­ها و توالی­ها در توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1380.
[13] قاسمی ف.، مراتب و مولفه­های هویت در مبانی نظری هویت و بحران هویت، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، 1383.
[14] گودرزی ح.، مطالعات بنیادین در مطالعات قومی، انتشارات تمدن ایرانی، 1385.
[15] بایبوردی ا. و کریمیان، ع.، جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، 28، 102-77، 1393.
[16] میرمحمدی د.، گفتارهایی درباره هویت ملی در ایران، موسسه مطالعات ملی، 1383.
[17] طالش انساندوست ف.، پوشاک مردم گیلان، فرهنگ ایلیا، 1393.
[18] ابراهیمی میمند ن.؛ داوودی، ا. و صفی یاری، ن.، بررسی نقوش چادرشب قاسم­آباد(گیلان)، فصلنامه علمی-پژوهشی هنرهای تجسمی نقش مایه، 13، 44-35، 1391.
[19] پاشا شریفی ح. و شریفی ن.، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ چهارم، انتشارات سخن، 1383.
[20] والامقام ف. و ولی پور پ.، روش­های بازاریابی در عرضه پوشاک، مجله نساجی امروز، 163، 65، 1395.
[21] داندیس د.، مبادی سواد بصری، ترجمه مسعود سپهر، انتشارات سروش، 1395.
[22] حلیمی م.، اصول و مبانی هنرهای تجسمی، احیاکتاب، 1393.
[23] رهبرنیا ز. و رستمی ز.، تدابیر بصری در طراحی پوشاک زنان، انتشارات مرکب سفید، 1395.