اثر سازه های نگرش زیست محیطی مصرف کننده بر رفتارهای دوست دار محیط زیست و خرید پوشاک سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

اهمیت روزافزون نگرانی زیست محیطی و عرضه کالاهایی با سازگاری بیش تر با محیط زیست، آمادگی بیش تر برای رو به رو شدن با بازار جدید محصولات سبز را می طلبد. به همین دلیل تصمیم رفتار خرید محصول سبز بر اساس نگرش های پیشین در مواجهه با محصول دوست دار محیط زیست بررسی شده تا بر اساس آن خرید محصول سبز پیش بینی گردد. هدف ازاین پژوهش بررسی نگرش مصرف کنندگان نسبت به محیط زیست و مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تاثیر آن برتصمیم خرید سبز و تعیین ارتباط بین نگرش و سازه های آن با رفتارهای محافظتی نسبت به محیط زیست و تصمیم خرید سبز است. به همین منظور فرضیه هایی تعیین و بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه رفتار مصرف کننده، با استفاده از تئوری عمل منطقی و رفتار برنامه ریزی شده مدل پیشنهادی این تحقیق ارائه شد. داده ها توسط ترکیب نمونه گیری تصادفی خوشه ای و نمونه گیری در دسترس با تکمیل 774 پرسش نامه جمع آوری گردید. فرضیه های مطرح شده با استفاده از آزمون های ناپارامتری مورد تحقیق قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که سطح آگاهی از برندها و منسوجات سبز در جامعه آماری مورد بررسی نسبت به سایر متغیرهای اساسی پژوهش با میانگین 81/1 از 5 پایین است. این امر با نگرش های مرتبط با خرید سبز و به تبع آن تصمیم خرید پوشاک سبز در آینده ارتباط معنادار دارد. آزمون های دیگر و اثبات فرضیه ها، مدل ارائه شده این تحقیق را ثابت کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات