محاسبه نیروی نفوذ سوزن در پارچه‌های تاری-پودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی- دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه یزد

2 دانشگاه یزد

چکیده

نیروی نفوذ سوزن در پارچه از عوامل مهم در کیفیت فرآیند دوخت و میزان آسیب وارده به پارچه می‌باشد. در این راستا، تعیین دقیق نیروی نفوذ سوزن در پارچه، به عنوان یکی از پارامترهای مؤثر در تضمین کیفیت دوخت منسوجات از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله ابتدا مدل نظری ارائه شده توسط لوموف برای محاسبه نیروهای وارده به سوزن به اختصار معرفی می‌شود و سپس مراحل لازم برای تعمیم این مدل نظری ارائه می‌شود. در تکمیل مدل پیشنهادی لوموف به بررسی تغییرات نیروی نفوذ برحسب زمان برای قطر‌های مختلف سوزن پرداخته می‌شود. سه حالت خاص از مدل لوموف در بررسی نحوه برخورد سوزن با پارچه و تأثیر آن در نیروی نفوذ ارائه می‌شود. علاوه بر نیروهای مقاوم در برابر جابجایی نخ، نیروی پارگی نخ نیز محاسبه می‌شود. در انتها، حداکثر نیروی نفوذ سوزن برای سه نمونه پارچه حاصل از مدل نظری ارائه شده با نتایج حاصل از یک مطالعه آزمایشگاهی که به وسیله دستگاه سنجش قابلیت دوخت پارچه اندازه گیری صورت گرفته است مقایسه می‌شود. با توجه به نتایج حاصل، مدل ارائه شده با دقت قابل قبولی نیروی نفوذ سوزن در پارچه را محاسبه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات