عمل آوری الیاف طبیعی پنبه با ترکیبات آبدوست برای تولید پارچه‌های نورکاتالیزور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز-دانشکده مهندسی-بخش مهندسی مواد

2 دانشگاه شیراز

چکیده

لایه‌نشانی الیاف طبیعی بوسیله‌ی نانو‌ذرات‌ دی‌اکسید‌تیتانیوم موجب ایجادخاصیت فوتوکاتالیستی و ‌آب‌دوستی روی پارچه می‌شود. در این پژوهش، ‌محلول حاوی ترکیب هیدروکسید‌‌تیتانیوم تحتpH خنثی سنتز شده و سپس لایه‌نشانی روی پارچه‌ی پنبه‌ای در دمای پایین انجام پذیرفت و پس از عملیات دی‌هیدراته، نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم در الیاف پارچه به‌جای ماند. برای بررسی تاثیر افزودن نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم روی خواص‌فیزیکی و شیمیایی پارچه، آزمون‌های DSA (Drop shape analysis)،UV-Vis (Ultraviolet-Vis) اسپکتروفوتومتری، آزمون کشش و ارزیابی میکروسکوپی انجام پذیرفت. مشاهدات استریوگرافی سطح پارچه نشان می‌دهد که افزودن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به پارچه تغییرات محسوسی روی ظاهر و سایز حفرات پارچه ایجاد نمی‌کند. نتیج ارزیابی میکروسکوپی SEM توزیع نانو‌ذرات روی سطح الیاف را به خوبی نشان می‌دهد. نتایج آزمون زاویه‌ی‌تماس سطحی پارچه توسط قطرات آب نشان می‌دهد که زاویه‌ی سطحی آب با پارچه به شدت تحت تاثیر وجود نانوذرات روی سطح می‌باشد، به طوری که این زاویه با افزودن 167/30% درصد‌وزنی از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم، از 4/116درجه به 6/56درجه تغییر می‌کند. نمودار جذب فرابنفش-مرئی UV-Visقابلیت جذب انرژی برای فعالیت فوتو-کاتالیستی را نشان می‌دهد و همچنین تجزیه‌ی ماده‌ی رنگ‌زای متیلن بلو MB مشاهده می‌شود. استحکام کششی پارچه‌ی لایه نشانی شده توسط نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم حدود 30 نیوتن بیشتر از پارچه معمولی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات