اثر شدت تجارت بر بازار کار صنایع تولید محصولات نساجی، چرم، کیف و کفش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شاهرود، دانشکده صنایع و مدیریت

2 عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار گروه آمار زیستی دانشگاه علوم بهزیسی و توانبخشی

4 عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه شاهرود

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شدت تجارت بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی در صنایع تولید محصولات نساجی، چرم، کیف و کفش ایران در سالهای 1388-1374 می باشد. برای این منظور در این مطالعه از نسبت صادرات به ارزش تولید در کدهای چهار رقمی مربوط به صنایع تولید محصولات نساجی، چرم، کیف و کفش ایران استفاده شده و مدل مربوط به تأثیر شدت تجارت بر سطح اشتغال و دستمزد واقعی صنایع با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی ایستا تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار شدت تجارت بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی صنایع دارد و در این بین، تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر میزان اشتغال بیش از سطح دستمزدها می باشد. علاوه بر این تأثیر متغیرهای ارزش تولید و دستمزد حقیقی نیروی کار بر میزان اشتغال صنایع مثبت و معنی دار بوده است. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاستگذاران اقتصادی با بکارگیری سیاستهای مناسب به افزایش میزان صادرات محصولات منسوجات ایران مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای افزایش سطح اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سطح دستمزدهای حقیقی نیروی کار فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات