تحلیل عددی خواص فشاری درون صفحه ای کامپوزیت های غیرخطی با استفاده از روش اجزای محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده فرش دانشگاه شهرکرد

چکیده

برای کامپوزیت‌های هیبریدی تحت فشار درون صفحه‌ای، رفتار غیر خطی مشاهده می‌گردد، از این رو در این پژوهش، کامپوزیت دارای رفتار غیرخطی تحت بارگذاری فشاری بر مبنای روش عددی اجزای محدود مدل‌سازی شده است تا رفتار فشاری درون صفحه‌ای آن بررسی شود. در شبیه‌سازی ارائه شده، کامپوزیت‌هایی به صورت چهار لایه با آرایش تک جهته طراحی شد سپس فرآیند فشار بر روی آنها اعمال گردیده است. خواص مکانیکی لایه‌های کامپوزیت به صورت رفتار الاستیک-پلاستیک تعریف شده است. در بخش الاستیک مواد از نوع لمینا و در بخش پلاستیک از نوع ایزوتروپیک تعریف شده‌اند. برای ارزیابی شبیه‌سازی انجام شده، نتایج حاصل از تحلیل نرم‌افزار با نتایج آزمایش تجربی کامپوزیتهایی با رفتار غیرخطی، مقایسه گردیده است. از نتایج این پژوهش می‌توان دریافت مدل ارائه شده در حد قابل قبول، خواص فشاری درون‌صفحه‌ای همچون نمودار تنش فشاری نسبت به کرنش را در نمونه‌های دارای رفتار غیر خطی تعیین می‌نماید. به گونه‌ای که درصد اختلاف بیشینه تنش فشاری تئوری و تجربی در نمونه‌های بررسی شده 8 تا 17 درصد بوده است. برای بهبود مدل ارائه شده و دستیابی به مدل کامپوزیتی نزدیکتر به حالت واقعی، باید فرضیات مدل تئوری را تصحیح و یا کاهش داد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات