بررسی تأثیر شاخصه‌های رنگی البسه بر وفاداری مشتریان با نقش واسطه‌ای شخصیت و وجهه‌ برند (مطالعه موردی: ال سی وایکیکی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه وعضو هیات علمی گروه مهندسی نساجیو پوشاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 دانشکده مهندسی نساجی و پوشاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائم شهر، ایران

چکیده

امروزه برندها در بسیاری از جنبه‌های زندگی انسان راه یافته‌اند. برندها در سبک زندگی و فرهنگ تأثیر داشته و حتی گاهی اوقات معرف آن­ها هستند. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق هدف بررسی تأثیر شاخصه‌های رنگی البسه بر وفاداری مشتریان با نقش واسطه‌ای شخصیت و وجهه‌ی برند می‌باشد. از لحاظ هدف کاربردی، روش گردآوری داده‌ها توصیفی و نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده می‌باشد. جامعه آماری شامل مشتریان فروشگاه‌های ال سی وایکیکی استان مازندران است. حجم جامعه از رابطه کوکران، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب با پرسشنامه استاندارد پنج طیف لیکرت اطلاعات جمع‌آوری گردید. برای تأیید اعتبار پرسشنامه و از آلفای کرونباخ استفاده شد. سنجش پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 813/0 برای پرسشنامه روایی و پایایی تأیید گردید. ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده‌ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﺨﺶ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ از آزﻣـﻮن ﻫـﺎی ﻛﻠﻮﻣـﻮﮔﺮوف- اﺳـﻤﻴرنوف و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﺋﻴﺪی و ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری، از نرم‌افزارهای SPSS22 وISREL8.54 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. نتایج این پژوهش نشان داد که شاخصه رنگی البسه تأثیر مستقیم و معنی‌داری بر وفاداری مشتریان دارد. شخصیت برند و هویت برند در رابطه رنگ البسه بر وفاداری مشتریان نقش میانجی‌گری جزئی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات