بررسی تأثیر شاخصه‌های رنگی البسه بر وفاداری مشتریان با نقش واسطه‌ای شخصیت و وجهه‌ برند (مطالعه موردی: ال سی وایکیکی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه وعضو هیات علمی گروه مهندسی نساجیو پوشاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 دانشکده مهندسی نساجی و پوشاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائم شهر، ایران

چکیده

امروزه برندها در بسیاری از جنبه‌های زندگی انسان راه یافته‌اند. برندها در سبک زندگی و فرهنگ تأثیر داشته و حتی گاهی اوقات معرف آن­ها هستند. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق هدف بررسی تأثیر شاخصه‌های رنگی البسه بر وفاداری مشتریان با نقش واسطه‌ای شخصیت و وجهه‌ی برند می‌باشد. از لحاظ هدف کاربردی، روش گردآوری داده‌ها توصیفی و نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده می‌باشد. جامعه آماری شامل مشتریان فروشگاه‌های ال سی وایکیکی استان مازندران است. حجم جامعه از رابطه کوکران، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب با پرسشنامه استاندارد پنج طیف لیکرت اطلاعات جمع‌آوری گردید. برای تأیید اعتبار پرسشنامه و از آلفای کرونباخ استفاده شد. سنجش پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 813/0 برای پرسشنامه روایی و پایایی تأیید گردید. ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده‌ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﺨﺶ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ از آزﻣـﻮن ﻫـﺎی ﻛﻠﻮﻣـﻮﮔﺮوف- اﺳـﻤﻴرنوف و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﺋﻴﺪی و ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری، از نرم‌افزارهای SPSS22 وISREL8.54 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. نتایج این پژوهش نشان داد که شاخصه رنگی البسه تأثیر مستقیم و معنی‌داری بر وفاداری مشتریان دارد. شخصیت برند و هویت برند در رابطه رنگ البسه بر وفاداری مشتریان نقش میانجی‌گری جزئی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Clothes Color Indicators on Customers Loyalty, Mediated by the Brands Character and Credibility (Case study: LC Waikiki of Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • PEIMAN VALIPOUR 1
  • Maryam Shekarchi 2
1 Dean of Textile and Apparel Engineering Department
2 Department of Textile and Apparel Engineering, Qaemshahr branch , Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

Nowadays, brands influence various aspects of life and sometimes even represent our ways of life and culture. In this research, we investigate the impact of color index in clothes on customer loyalty by considering the mediation role of the brand character. A descriptive data collection and random sampling method were used in the statistical population of the customers of LC.Waikiki stores in the Mazandaran province. Following the Cochran formula, 384 customers were randomly selected as the sample population and asked to answer a Likert Scale standard questionnaire (a five point scale). The Cronbach's Alpha Coefficient of 0.813 was calculated which confirmed the validity and reliability of the questionnaires. SPSS22 and LISREL8.54 software were used for data analysis of the KolmogorovSmirnov, and Kaiser-Meyer-Olkin tests.  The results indicate that the clothes’ color has a direct and meaningful effect on the customer loyalty. However, it is observed that the brand’s character and identity in relation to the clothes’ color, play a minor mediation role in the customer loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • color
  • color psychology
  • customer loyalty
  • brand identity
  • brand character