تولید نانوالیاف پوسته-مغزی پلی یورتان- کیتوسان و پلی یورتان-پلی اتیلن اکساید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب

2 رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی نساجی، صندوق پستی41635‐3756

3 تهران،‌دانشگاه‌آزاد‌اسلامی،‌دانشکده‌فنی‌و‌مهندسی‌واحد‌تهران‌جنوب،‌گروه‌مهندسی‌نساجی،‌صندوق‌پستی‌17776-13651

چکیده

در این مقاله تهیه و خصوصیات نانوالیاف کامپوزیتی پوسته – مغزی پلی یورتان به عنوان هسته و کیتوسان / پلی اتیلن اکساید به عنوان پوسته به روش الکتروریسی تهیه شده است. آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی تشکیل ساختار نانوالیاف پوسته – مغزی را بوضوح نشان داده است. گروه های عاملی پلی یورتان، کیتوسان / پلی یورتان، کیتوسان / پلی اتیلن اکساید توسط طیف سنجی فوریه (FTIR) نشان داده شده است. ساختار کریستالی و رفتار حرارتی الیاف پلی یورتان و کیتوسان / پلی اتیلن اکساید توسط آنالیز XRD و DSC نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات