بررسی اثر ضد باکتری زخم پوش عمل آوری شده با عصاره حنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی-دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانکده مهندسی نساجی-دانشگاه صنعتی اصفهان

3 پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی - دانشگاه صنعتی اصفهان

4 دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

از مهم‌ترین ویژگی زخم‌پوش‌ها خاصیت ضدباکتری آن است، که در برخی گیاهان نیز مشاهده می­شود. هدف از این پژوهش تهیه یک زخم‌پوش مقاوم در برابر باکتری با استفاده از حنا به عنوان یک عامل طبیعی زیست فعال است. برگ گیاه حنای خالص آسیاب شده و عصاره آن به وسیله اتانول استخراج و به منظور اعمال خواص ضدباکتری پارچه‌های پنبه‌ای و پلی‌استر به عصاره برگ حنا به روش رمق‌کشی آغشته شدند و خاصیت ضدباکتری عصاره حنا بر روی دو پارچه مقایسه شد. ارزیابی اثر ضدمیکروب زخم‌پوش‌ها به صورت کمی توسط آزمون نفوذ دیسک طبق استاندارد 190-100 AATCC در برابر باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوساورئوس و گرم منفی اشرشیاکلی انجام شد. یافته‌های به دست آمده حاکی از آن است که پارچه پنبه‌ای آغشته شده با عصاره حنا خاصیت ضدباکتری قابل قبولی در مقابل باکتری‌های گرم مثبت دارد درحالیکه در برابر باکتری‌های گرم منفی اثر مطلوبی از خود نشان نمی دهد. همچنین بستر پلی‌استر آغشته شده با عصاره حنا هیچگونه خاصیت ضدباکتری در برابر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی نشان نداد، که دلیل آن را می‌توان به دمای بالایی که در آغشته‌سازی پلی‌استر با عصاره حنا استفاده شده است نسبت داد.

کلیدواژه‌ها