بررسی خواص فیزیکی- شیمیایی منسوج کربن فعال تهیه شده از پارچه پنبه‌ای و پلی‌پروپیلن بی‌بافت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، سـازمان پـژوهش‌هـای علمی و صنعتی ایران، تهران

چکیده

 بازیافت ضایعات صنایع نساجی شامل فرآیندهای تبدیل ضایعات به محصولات با ارزش، یکی از رویکردهای مهم جهت حفظ منابع می‌باشد. کربن فعال یکی از مهم‌ترین مواد جاذب برای حذف گازها و بخارات شیمیایی آلاینده است و مصرف آن در سال‌های اخیر افزایش یافته است. نوع ماده اولیه یکی از عوامل مهم است که ویژگی‌های کربن فعال تولیدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.در این تحقیق از ضایعات پارچه پنبه‌ای به‌عنوان ماده اولیه ساخت منسوج کربن فعال با عامل فعال‌ساز اسید فسفریک استفاده شد. ضخامت، سختی خمشی، استحکام کششی و نفوذپذیری هوای نمونه‌های منسوج کربن فعال بصورت مجزا و همراه با لایه‌های پلی‌پروپیلن بی‌بافت اندازه‌گیری و ویژگی‌های شیمیایی منسوج کربن فعال توسط اندازه‌گیری عدد یدی، سطح ویژه BET و حجم حفره‌ها، تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف نگاری فوتوالکترون پرتو ایکس (XPS) بررسی شد. منسوج کربن فعال تحت دمای فعال‌سازی 550 درجه سانتی‌گراد، نسبت آغشته‌سازی 75/1، زمان فعال‌ساز 60 دقیقه و نرخ افزایش دمای 6 درجه سانتی‌گراد دارای بیشترین عدد یدی و کمترین سختی خمشی می‌باشد، بازده ابعادی نمونه حاصل شده در محدوده 5/52 و بازده وزنی 9/29 درصد بود. استفاده از لایه پلی‌پروپیلن بی‌بافت سبب افزایش استحکام منسوج کربن فعال شد. نتایج نشان داد، اسید فسفریک واکنش‌گر مناسبی برای فعال‌سازی پارچه پنبه‌ای بوده و قرار دادن منسوج کربن فعال تولید شده بین دو لایه پلی‌پروپیلن بی‌بافت، باعث بهبود خواص فیزیکی می‌گردد. بنابراین منسوج کربن فعال-پلی‌پروپیلن بی‌بافت تهیه شده برای کاربردهای مختلفی مانند ماسک‌های شیمیایی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات