طراحی صنعتی بالن‌گیر ثابت در ماشین بوبین پیچی و اثر آن بر شاخص‌های نخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس دانشکده مهندسی نساجی

2 مهندس

چکیده

در فرایند ریسندگی، ابزارهای راهنمای نخ‌،آثار بسیاری روی کیفیت نخ به ‌جا می‌گذارند و در بسیاری ‌‌از موارد حتی، سبب کاهش کیفیت نخ تولیدی می‌شوند. به‌طور معمول این نوع ‌‌اثرهای منفی، در سانانه‌های منتهی به دستگاه بوبین ‌پیچی مشهودتر است. درماشین‌های جدید بوبین‌پیچی، برای کاهش پرزینگی نخ از سازوکاری با نام بالکن استفاده می‌شودکه مقدار پرزینگی را در سرعت‌های زیاد به نسبت کاهش می‌دهد، دلیلی که سبب شد، طراحی جدیدی روی ماشین‌های قدیمی بوبین‌پیچی اجرا شود و در آن با به‌کارگیری سامانه‌ای مشابه با بالکن، روشی برای تغییرساختار هندسی ناحیه بالن نخ دربوبین‌پیچی انجام شود. طراحی سامانه‌ای که سرانجام با اندازه‌گیری دقیق ناحیه باز شدن بالن در ماشین بوبین‌پیچی و با استفاده ازجنس‌های مختلف و طراحی‌های متفاوت بالن‌گیر روی سامانه ریسندگی پنبه‌ای نصب و استفاده شد. نتایج پژوهش از کاربرد این نوع بالکن طراحی شده، در آزمون‌های یکنواخت‌سنجی و پرز سنجی نشان ‌‌می‌دهد، در سامانه ریسندگی الیاف کوتاه، بهبودکیفیت نخ در حد قابل قبولی انجام شده است. ازاین‌رو،استفاده از  این سازوکار برای سامانه ریسندگی الیاف کوتاه، به‌ویژه روی ماشین‌هایSchlafhorst  پیشنهادمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات