چالشها، موانع و راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صنایع نساجی و چرم در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت صنعت، معدن و تجارت/کارشناس

2 عضو هیات علمی/دانشگاه مازندران

3 وزارت صنعت،معدن و تجارت/محقق

4 دانشگاه علامه طباطبایی/دانشجو

چکیده

مهم‌‌ترین مسئله‌‌ای که از ابتدا خلقت انسان همواره مطرح بوده است، نیازهای نامحدود بشر و منابع محدود برای برآورد آن است. به دلیل محدودیت منابع است که به اجبار نمی‌‌توان در همه صنایع یا زیربخش‌‌های آن به شکلی یکسان سرمایه‌‌گذاری کرد و مسئله اولویت‌‌بندی آنها مطرح می‌‌شود. توسعه پایدار، هدف اصلی بسیاری ازکشورها ‌‌بوده و توسعه‌ مبتنی بر حفاظت و استفاده بهینه از همه منابع موجود است وصنعت نساجی و چرم به‌‌راحتی می‌تواند زیرساخت‌ ‌های مورد نیاز آن را ایجاد کند. در ‌‌پژوهش حاضر، با در‌‌نظر ‌‌گرفتن این حقیقت چالش‌‌های پیش روی توسعه صنایع نساجی و چرم به روش تحلیل محتوای اخبار موجود در رسانه‌ها طی سال‌‌های 1391- 1390 شناسایی شد. در این راستا مطالب ارائه شده توسط مدیران خصوصی و دولتی، کارشناسان و صاحب‌‌نظران با حداقل 5 سال سابقه کار مستمر و مطرح از تارنما های معتبر خبری جمع آوری و بر‌‌اساس تعریف عملیاتی متغیرها کد گذاری شد. در‌ ‌نهایت، بر‌‌اساس فراوانی تکرار و تأکید بر این واژگان مقدار اهمیت آنها مشخص شد. باتوجه به نتایج تحلیل و از میان شاخص‌‌های بررسی و شناسایی شده در صنعت، قابلیت‌‌های بازاریابی و اندازه صنعت به‌‌عنوان مهم‌ترین شاخص‌‌های داخلی و رقابت و ساختار بازار و دولت و مقررات به‌‌عنوان مهم‌‌ترین شاخص‌‌های خارجی صنعت شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات