کاربرد نظریه تک ثابتیMunk-Kubelka در تحلیل رفتار رنگی منسوجات: اثر بازتاب های سطحی و بسترخودرنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

چکیده

رفتار نوری و رنگی الیاف معمول در نساجی که دارای خواص بازتاب سطحی و انتشارهای درونی قابل توجهی هستند، به‌‌طور تقریبی با تقریب مناسبی طبق نظریه تک‌ثابتی Munk -Kubelka  قابل پیش‌‌بینی است. عوامل مختلفی از بازتاب سطحی و بازتاب نمونه خودرنگ نتایج به‌‌دست آمده را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در پژوهش حاضر، اثر بازتاب سطح و بازتاب بستر خودرنگ مجموعه‌‌ای رنگی شامل الیاف نایلون 6 رنگرزی شده با مواد رنگزای اسیدی و پراکنده در غلظت‌های مختلف در کاربرد نظریه Munk -Kubelka  روی منسوجات بررسی شده است. نتایج نشان داد، ارزش وجود بازتاب سطح و اطلاعات بستر خودرنگ در مطالعه رفتار رنگرزی منسوجات با مواد رنگزای مختلف به ‌‌شدت تابع ناحیه غلظتی به‌کار گرفته شده است. این بدین معنی است که در بازتاب‌های نسبتاً کم، مقدار بازتاب سطح تا حدی بسیار زیادی به بازتاب بستر رنگرزی شده نزدیک می‌شود و این اختلاف اندک، مقدار K/S بسیار بزرگی را نتیجه می‌دهد. افزون بر این نتیجه شد، ارزش بازتاب بستر خودرنگ به نحو محسوسی با افزایش جذب نمونه رنگرزی شده در‌‌نتیجه افزایش غلظت رنگزا کاهش می‌یابد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات