بررسی تجربی رفتار اشتعال پذیری موکت نایلونی با آزمون گرماسنجی مخروطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد- سرپرست گروه پژوهشی نساجی و چرم

2 پژوهشگاه استاندارد

3 شرکت پالاز موکت

چکیده

رفتار دو نمونه موکت نایلونی (معمولی و حاوی مواد بازدارنده شعله روی بورات)در برابر آتش مطابق استاندارد  ISO 5660-1 و در شار گرمایی 35 kW/m2  بررسی شد. با استفاده از گرماسنج مخروطی، پارامترهای گرمایی واکنش در برابر آتش شامل زمان افروزش، کل گرمای آزاد شده، شدت و بیشینه گرمای آزاد شده، دود و خروج گازهای سمی بررسی شدند. نتایج نشان می‌دهد، زمان افروزش در موکت حاوی مواد شعله نسبت به موکت معمولی طولانی‌تر است، در حالی که بیشینه گرمای آزاد شده در موکت حاوی مواد بازدارنده شعله حدود %33 کمتر است. بدین ترتیب، خطرگسترش شعله در موکت حاوی مواد بازدارنده شعله در مقایسه با موکت معمولی کمتر است. بهبود رفتار در برابر آتش در موکت حاوی مواد بازدارنده شعله را می‌توان به تشکیل لایه زغال روی سطح سوخته و وجود افزودنی‌های مختل‌کننده واکنش‌های احتراق نسبت داد که موجب کند شدن واکنش‌های سوختن می‌شود و در نتیجه مقدار بیشینه گرمای آزاد شده کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات