تولید میکروصفحه های پلیمری با سامانه ریسندگی الکترومرکزگریزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، 83111-84156

چکیده

ذرات پلیمری در حوزه های مختلف علم نظیر شیمی، زیست شناسی و فیزیک کاربرد دارند و در پی آن نیاز به پوشش دهی سطوح مختلف به وسیله این ذرات برای دستیابی به فیلم نازک در بسیاری از کاربرد ها وجود دارد. روش های متعددی برای تولید میکروذرات تا کنون ارائه شده است. اما، اکثراً عیوبی از قبیل بازده محصور سازی کم یا دشواری در جداسازی ذرات از فاز آبی دارند. در این مطالعه، برای اولین بار سعی بر تولید میکروذرات صفحه ای و ایجاد فیلم نازک با روش ریسندگی الکترومرکزگریزی، به عنوان روشی مقرون به صرفه با سرعت تولید زیاد شده است. اثر عواملی نظیر غلظت، ولتاژ، نیروی مرکزگریز بر شکل و ابعاد میکرو صفحه های پلی کاپرولاکتون بررسی شد. در این راستا، از غلظت های 3و % 5وزنی از محلول پلی کاپرولاکتون در حلال دی کلرومتان استفاده شد. محلول ها با غلظت های متفاوت با استفاده از سامانه ریسندگی الکترومرکزگریزی تحت فرایند تولید میکرو صفحه ها قرار گرفتند. برای بررسی اثر ولتاژ و نیروی مرکزگریز بر قطر ذرات، ذرات پلی کاپرولاکتون با ولتاژهای 18،15و 21 kVو سرعت های چرخش1740و 3190 rpmتولید شدند. نتایج نشان داد، با افزایش غلظت محلول پلیمری، با ثابت بودن ولتاژ و سرعت چرخش، قطر میکرو صفحه ها کاهش می یابد. همچنین، با ثابت نگه داشتن غلظت محلول و نیز سرعت چرخش سامانه ریسندگی، افزایش ولتاژ به کاهش قطر میکرو صفحه ها منجر شده است. همچنین، در غلظت و ولتاژ ثابت، قطر میکرو صفحه ها با افزایش سرعت چرخش و در نتیجه افزایش نیروی مرکزگریز، افزایش شایان توجهی می یابد. با کاهش غلظت محلول پلیمری، وجود قطره های پیرو افزایش می یابد که این پدیده به افزایش نایکنواختی قطر میکرو صفحه ها منجر می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات