مطالعه اثر ویژگی های مرتبط با البسه بر ارزش ویژه برند خانم وآقا (مطالعه موردی: LC Wikikiاستان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه وعضو هیات علمی گروه مهندسی نساجیو پوشاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 دانشکده مهندسی نساجی و پوشاک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر قائم شهر

چکیده

امروزه ارزش نام تجاری در دنیای بازاریابی بر هیج کس پوشیده نیست، برند مشهور میتواند ارزشی بیش از ارزش معمول برای سازمان ایجاد کند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر ویژگی های مرتبط با البسه بر ارزش ویژه برند خانم و آقا در فروشگاه های LC Wikiki استان مازندران انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. در فرایند پژوهش متغیرهای نتایج طرح برای ارزش ویژه برند ست خانم و آقا بررسی شده است. پس از آن، روش میدانی به کار گرفته شد و بر اساس داده های جمع آوری شده تجزیه و
تحلیل نهایی برای تأیید یا رد فرضیه های اصلی پژوهش، با استفاده از نرم افزارهای
SPSS22و LISREL8.54انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، فروشگاه های استان مازندران در بابلسر و کلارآباد درنظر گرفته شد. روش نمونه گیری به طور تصادفی طبقه بندی شده و نمونه آماری، بین 384نفر از مشتریان LC Wikikiاستان مازندران انجام شد. برای پایایی و اعتبار پرسش نامه از روش روایی محتوا و سازه به منظور تأیید اعتبار پرسش نامه و از آلفای کرونباخ برای تأیید پایایی پرسش نامه استفاده شد. روش تحلیل آماری داده ها، آمار توصیفی و استنباطی بود و از روش آزمون فرضیه ها معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، ویژگی های البسه
بر ارزش ویژه برند اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات