مروری بر خواص و ساختار البسه جراحی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

2 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

3 عضو هیئت علمی

چکیده

در سال های اخیر استفاده از منسوجات پژشکی محافظ به دلیل پیشرفت در دانش و رشد آگاهی مردم افزایش چشمگیری داشته است. گان، واژه ای متداول برای لباس های محافظ است که جراحان و پرسنل اتاق عمل حین جراحی می پوشند. لباس جراحی باید افزون بر مقاومت در برابر نفوذ مایعات، دارای سطحی مناسب از گذردهی بخار آب و هوا باشد تا سبب کاهش راحتی شخص استفاده کننده نشود. همچنین لباس های جراحی نباید باعث ایجاد تنش گرمایی شوند. در این مقاله مروری، اطلاعاتی درباره مواد اولیه، انواع البسه جراحی، نیازمندی ها، دستورکار ها و روش های آزمون آن ها با توجه به مطالعات پیشین ارائه شده است. همچنین خواصی از قبیل خواص ضدباکتری، دفع آب و خون و راحتی البسه جراحی بررسی شده است. با توجه به نتایج، ویژگی مهارکنندگی مایعات و خون در لباس جراحی از ویژگی بسیار مهم این البسه است که تحت تأثیر عواملی از قبیل قطر الیاف، ساختار پارچه، وزن واحد سطح آن و نوع تکمیل است. همچنین، راحتی لباس جراحی از عواملی مانند افتایش و نفوذپذیری بخار آب اثرپذیر است.

کلیدواژه‌ها