مقایسه فرایندهای مختلف اکسایش پیشرفته بر پایه ازن‌دهی و پرتودهی فرابنفش برای تصفیه پساب حاوی مواد رنگزای واکنش‌پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ/گروه رنگ و محیط زیست - پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ، تهران، ایران

2 پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ/گروه رنگ و محیط زیست

چکیده

در این پژوهش، تصفیه پسابهای نساجی شبیه‌سازی شده با فرایندهای اکسایش پیشرفته بر پایه ازن‌دهی و پرتودهی فرابنفش به تنهایی و به‌طور ترکیبی بررسی شد. بدین منظور دو منبع نوری فرابنفش )لامپ W9 ،UV-C کم فشار و لامپ W150 ،UV-C  با فشار متوسط( استفاده و اثر هر یک به تنهایی و در ترکیب با فرایند ازن‌دهی معین شد. از سه رنگزای واکنش‌پذیر تجاری مرسوم آبی 4، قرمز 45 و نارنجی 14 استفاده شد. سرعت فرایند رنگبری و بازده حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) پساب با سامانه‌های مختلف اکسایش در pH خنثی و قلیایی مطالعه شد. پرتودهی فرابنفش با استفاده از لامپ‌های کم فشار و فشار متوسط UV-C باعث افزایش بازده حذف COD و کل کربن آلی (TOC)  پساب شد. نتایج نشان داد، صرف‌نظر از ساختار مواد رنگزا، رنگبری کامل % 100 ، حذف COD بیش از % 95 و حذف 56% TOC  با استفاده از ترکیب فرایند ازن‌دهی و پرتودهی فرابنفش امکان‌پذیر است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات