ارزیابی اثر تعاملی دما و غلظت قلیا بر جذب رنگزا در پارچه حلقوی پودی پنب های ساده مرسریزه شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه وعضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 عضو هیات علمی تمام وقت

چکیده

با هدف مطالعه اثر تعاملی غلظت و دمای قلیا بر مقدار جذب ماده رنگزا، نمونه‌های مختلف از پارچه حلقوی پودی ساده مرسریزه شدند. پس از رنگرزی، مقدار رنگزای برداشت شده به وسیله پارچه با سنجش پساب حمام رنگ معین و محاسبه شد. برای درک عمیق‌تر از تغییرات در ساختار پارچه، طیف FTIR  پارچه خام رنگ شده و پارچه مرسریزه شده با بیشترین جذب بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد، ماده رنگزا در پارچه‌های مرسریزه شده به مراتب بهتر از نمونه پارچه خام جذب می‌شود. با وجود این، در دمای کم افزایش غلظت قلیا موجب ازدیاد جذب می‌شود. با افزایش دمای قلیا، غلظت بهینه کاهش یافت، به‌طوری که در دماهای 40 و 60 غلظت بهینه به ترتیب 250 و g/L 200 بود. با افزایش بیشتر دما، افزون بر حصول نتیجه گفته شده، مقدار جذب رنگزا به وسیله پارچه نیز کاهش یافت. با افزایش غلظت سدیم هیدروکسید ضمن روی‌دادن حداکثر جذب همچنان در دمای  40  از مقدار رنگزای جذب شده به وسیله پارچه کم شد. درنهایت، در محدوده مطالعه شده از دما و غلظت قلیا، دمای  60  و غلظت  g/L 200 مناسب‌ترین شرایط برای مرسریزه‌کردن پارچه معین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات