بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در طول عمر فرش های دستباف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه علم و هنر یزد

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان

3 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

امروزه برای افزایش اطمینان و اشتیاق خرید مشتریان فرشها، تضمین حداقل‌های دو عامل مقدار راحتی مصرف و حفظ ظاهر سطحی اولیه فرش نقش معین‌کننده‌ای دارد. در پژوهش حاضر، ابتدا خواص فیزیکی فرشهای دست‌باف که تغییرات کیفی آنها در تعیین طول عمر مصرف فرش مؤثرند، معرفی شده و سپس به روش نظرسنجی درجه اثر هر یک از خواص معین و به کمک نرم‌افزار Minitab تمام خواص از نظر اولویت اثر، گرو هبندی شدند. این ارزیابی در جامعه آماری 56 نفری از متخصصان علمی و تجاری فر شهای دست‌باف انجام شد. نتایج تحلیل جدول‌های ANOVA به روش آزمون Tukey نمایانگر درجه اثر زیاد شاخص درصد برگشت‌پذیری )جهندگی( پرزها از مجموعه خواص مرتبط با عملکرد فشاری لایه پرزهاست. پس از آن، ثبات خواص انعکاسی نخ‌های پرز و دوام طرح و نقش فرش‌ها از مجموعه خواص مرتبط با حفظ ظاهر سطحی است. هفت مشخصه عملکردی منتخب در گروه‌های اول و دوم، برای توجه و دقت بیشتر در فرایند طراحی تولید فر شهای دست‌باف به تولیدکنندگان پیشنهاد شدند. افزون بر این، برای جلب اطمینان مشتریان از طول عمر فرش، گارانتی برخی یا تمام این هفت مشخصه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات