بهینه‌سازی سازوکار حرکت سوزن در ماشین دوزندگی راسته‌دوز با الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک

2 عضو هیات علمی- دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه یزد

3 عضو هیات علمی- دانشکده مهندسی نساجی- دانشگاه یزد

چکیده

کیفیت دوخت در ماشین‌های دوزندگی تا حد زیادی متأثر از پارامترهای سازوکار محرک سوزن است. با توجه به اثر سرعت سوزن در محدوده نفوذ پارچه بر نیروی تماس، گرمای ایجاد شده در سوزن و نیز صدمه‌های فیزیکی به پارچه، استفاده از سازوکار محرک بهینه اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین در مقاله حاضر، ابتدا سازوکار لنگ و لغزنده معرفی شده است که سازوکار معمول حرکت سوزن در ماشین‌های دوزندگی راسته‌دوز است. سپس، مراحل بهینه‌سازی آن برای دستیابی به سرعت بهینه سوزن با استفاده از روش تکاملی الگوریتم ژنتیک به تفصیل بیان شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، مؤید دستیابی به سرعت بهینه سوزن در ماشین دوزندگی راسته‌دوز با استفاده از سازوکار لنگ و لغزنده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات