زاویه بازیابی چروک در پارچه حلقوی‌پودی تولید شده از نخ پوشش یافته با پلیمر حافظه شکلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 83111- 84156

2 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی

چکیده

موادی که به شکل پویا به محرک‌های محیطی واکنش داده و عکس‌العمل‌های متنوعی بروز می‌دهند، هوشمند نامیده می‌شوند. در سال‌های اخیر،مواد هوشمند به دلیل تغییر خواص فیزیکی، مکانیکی و هندسی خود در اثر اعمال محرک‌های خارجی به‌طور گسترده، بررسی شده‌اند. مواد با حافظه شکلی، گروهی از مواد هوشمند به‌شمار می‌آیند. این مواد به‌طور موقت تغییر شکل می‌یابند، سپس با محرک‌های محیطی مثل مواد شیمیایی، دما و نور به شکل اولیه خود برمی‌گردند. در این پژوهش، اثر کاربرد پلیمر با حافظه شکلی روی پارچه حلقوی پودی با بافت ساده بررسی شده  است. با توجه به اینکه تا به حال از این پلیمر فقط به عنوان پوشش روی پارچه استفاده شده است، در پژوهش حاضر، اثر این پلیمر روی نخ و تولید پارچه از آن بررسی شده است. برای ایجاد مقاومت در برابر چروک‌شدن، ابتدا نخ مدنظر با پلیمر حافظه شکلی پوشش یافته و پس از پخت نخ حاصل و بافت گرفتن از آن، خواص پارچه با حافظه شکلی از قبیل زاویه بازیابی پس از اعمال چروک و خواص حافظه شکلی منسوج ارزیابی شده است. نتایج نشان می‌دهد، پلیمر با حافظه شکلی روی نخ و پارچه در بازیابی چروک بسیار مؤثر بوده و نیز حافظه شکلی پارچه با وحید تکرار تغییرات شکلی، پایدار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات