طراحی نمایشگر لیف نوری در بافندگی حلقوی پودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس و عضو هیات علمی پژوهشکده مواد و فناوریهای پیشرفته در نساجی

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، پژوهشکده مواد و فناوری‏های پیشرفته در نساجی

3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک، پژوهشکده اپتیک، لیزر و فتونیک

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از فناوری لیف نوری و مهندسی بافت در بافندگی حلقوی پودی، منسوجی تولید شد که قابلیت به نمایش
درآوردن تصویری روی سطح آن وجود دارد. اتصال منبع نوری به لیف های 750
µ mپلی متیل متاکریلات موجود در بافت و ایجاد خراش
روی آن در نقاط شبکه ای بافت حلقوی پودی، موجب به وجود آمدن نقاط نورانی روی پارچه می شود که چینش با قاعده این نقاط روشن،
می تواند شکل تصویر را روی سطح بافت کامل کند. پارامترهایی نظیر گیج ماشین بافندگی، طرح بافت و طول حلقه بررسی و بهینه سازی
شد. برای دستیابی به وضوح زیاد نمایشگر، کیفیت مطلوب و روشنایی مناسب تصویر نهایی، عواملی همچون ثبات ابعادی بافت، تثبیت
لیف در بافت، نسبت رعنایی و شدت نور مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان داد، با نمره نخ 24/2متریک، طرح بافت دورو سیلندر هاف میلانو،
گیج های 7سوزن بر اینچ با طول حلقه 8/6
mmسوزن بر اینچ با طول حلقه 7 mmپارامترهای بهینه برای ایجاد درخشندگی، وضوح
زیاد، نسبت رعنایی یک و یکنواختی نقاط نورانی به دست می آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات