تبیین رابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد شرکت (مطالعه موردی: کارخانجات منتخب ریسندگی یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 دانشجو

3 هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی اثر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد کارخانجات منتخب ریسندگی یزد برای اولین بار در ایران
مطالعه شده است. مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش نشان می دهد، مدیریت راهبردی منابع انسانی پنج بعد پاداش دهی، مشارکت
کارکنان، ارزیابی عملکرد کارکنان، کارمندیابی و آموزش دارد. بنابراین، ارتباط بین هر یک از ابعاد مدیریت راهبردی منابع انسانی به طور
کلی با عملکرد شرکت در کارخانجات ریسندگی یزد تجزیه و تحلیل شد. این پژوهش از نظر هدف نوع کاربردی و از نظر ماهیت
پیمایشی است که از پرسش نامه برای جمع آوری داده های لازم استفاده شد. همچنین، برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزارهای
SPSSو LISRELو برای بررسی فرضیات از آزمون هم بستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، مدیریت
راهبردی منابع انسانی و ابعاد آن با عملکرد کارخانجات منتخب ریسندگی یزد رابطه مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A clarification of relationship between strategic human resource management and firm performance. ( case sudy: The Yazd elected spinning factories.)

نویسندگان [English]

  • Reihaneh Alsadat Tabaeeian 2
  • Gholamreza Bordbar 3
2 student
3 Yazd University
چکیده [English]

The purpose of this paper is studying the relationship between Strategic Human Resource Management (SHRM) and the performance of the firms. The study of theories shows that the SHRM has five dimensions, such as: rewarding, partnership, performance evaluation, recruitment and the quality of training.The purpose of this paper is studying the relationship between Strategic Human Resource Management (SHRM) and the performance of the firms. The study of theories shows that the SHRM has five dimensions, such as: rewarding, partnership, performance evaluation, recruitment and the quality of training Therefore, the relationship between each dimension of SHRM and the performance of the Yazd spinning factories is studied. The scholars of this paper use questionnaires to collect the data. Also in order to analyze the data, the SPSS software, Pearson correlation test and the LISREL are used. The conclusion shows the significant and positive relationship between The SHRM and its dimensions and the performance of the firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Human Resource Management"
  • "Strategic Human Resource management"
  • "the performance of the firms"
  • "the Yazd elected spinning factories"