تبیین رابطه عملکرد نوآوری بر عملکرد مالی با درنظرگرفتن متغییرهای میانجی عملکرد بازار و عملکرد محصول در صنعت نساجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی میزان تاثیر‌گذاری متغیر عملکرد نواوری بر عملکرد مالی می پردازد. و هدف از انجام این پژوهش تدوین مدلی از ابعاد عملکرد در سازمان با فرض متغیر مستقل عملکرد نواوری و متغیرهای میانجی عملکرد بازار و عملکرد محصول است. به دلیل این که بتوان عملکرد مالی بیشتری را برای سازمان ایجاد کرد. پرسشنامه پژوهش براساس مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان طراحی شده است. برای اثبات روایی آن علاوه بر نظر خبرگان از تحلیل عاملی تاییدی نیز استفاده شده است. داده ها از کل جامعه آماری که شامل مدیران ارشد 130کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنعت نساجی در کاشان است جمع آوری شده است. از میان این تعداد پرسشنامه توزیع شده 100 پرسشنامه تکمیل گردید. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که عملکرد نواوری بر عملکرد بازار و عملکرد محصول رابطه مثبت و مستقیم دارد ولی با عملکرد مالی رابطه مثبت و غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی عملکرد بازار دارد. همچنین ضرایب مسیر نشان می‌دهد که همبستگی قابل توجهی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.از میان این تعداد پرسشنامه توزیع شده 100 پرسشنامه تکمیل گردید. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که عملکرد نواوری بر عملکرد بازار و عملکرد محصول رابطه مثبت و مستقیم دارد ولی با عملکرد مالی رابطه مثبت و غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی عملکرد بازار دارد. همچنین ضرایب مسیر نشان می‌دهد که همبستگی قابل توجهی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات