کاربرد تانن‌های طبیعی، مصنوعی و ترکیبات کاتیونیک به‌منظور افزایش ثبات شستشویی ابریشم، پشم و نایلون رنگرزی شده با رنگزای اسیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 دانشجو

چکیده

در این مطالعه تأثیر عملیات‌های بعدی با استفاده از تانن طبیعی، سینتان و سینتان/ترکیب کاتیونیک بر ثبات شستشویی سه رنگزای اسیدی از سه کلاس رنگزای مختلف بر الیاف پشم، ابریشم و نایلون بررسی گردید. بازده عملیات‌های بعدی روی الیاف رنگ‌شده با رنگزاهای مذکور با کاربرد آزمون شستشویی ISO105CO6 بررسی گردید. نتایج نشان داد که روش عملیات بعدی با تانن طبیعی مؤثرترین روش عملیات بعدی در میان سه روش مذکور بود. عملیات بعدی با سینتان نیز موجب افزایش ثبات شستشویی کالاهای رنگ‌شده گردید و افزودن ترکیب کاتیونیک به کالاهای عمل شده با سینتان سبب افزایش قابل‌توجهی در بازده عملیات بعدی با سینتان گردید. بیشترین افزایش ثبات شستشویی، در مورد رنگزای اسیدی با اندازه مولکولی بزرگ‌تر (رنگزای اسیدی سوپرمیلینگ) به‌دست آمد. همچنین عملیات‌های بعدی بر رنگزای با تعداد گروه سولفونه بیشتر و درنتیجه حلالیت بیشتر، مؤثرتر بودند. در مقایسه بین تأثیر عملیات‌های بعدی بر الیاف مختلف، بیشترین تأثیر بر روی الیاف نایلون رنگرزی شده مشاهده گردید و الیاف پشم و ابریشم به ترتیب در رده‌های بعدی جای گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات