شناسایی عوامل موثر بر توان رقابت پذیری خوشه های صنعتی صنایع نساجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه مهندسی نساجی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 عضو هئیت علمی گروه مهندسی نساجی و پوشاک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

3 دانشجوی دوره دکتری تخصصی مدیریت دولتی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر توان رقابتی خوشه های صنعت نساجی است. جامعه آماری را مدیران واحدهای صنعتی فعال در شهرک های صنعتی استان مازندران به تعداد 135 نفر تشکیل می دهند. جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. چارچوب نظری، بر اساس الگوی رقابتی پورتر(1990) استوار می باشد. الگوى پورتر به عنوان یک الگو پایه و بنیادی در تحلیل رقابت پذیرى یک صنعت، نشان می دهد رقابت در سطح صنعتی معین شامل چه عواملی است. محققان در پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر توان رقابتی خوشه های صنعت نساجی علاوه بر عوامل الگوی پورتر، عامل فرهنگ سازمانی کارآفرینانه را به چارچوب نظری تحقیق افزوده اند. لازم به ذکر است که عامل شانس از الگوی مایکل پورتر در تحقیق حاضر در نظر گرفته نشده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل ششگانه الگوی پورتر شامل شرایط عوامل تولید، شرایط تقاضا، استراتژی و رقابت، صنایع حمایتی و مرتبط، نقش دولت و همچنین عامل فرهنگ کارآفرینانه بر افزایش توان رقابت پذیری واحدهای تولیدی صنعت نساجی تاثیر معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات