رنگبری پساب رنگزای مستقیم قرمز 23 توسط روش نور ماوراء بنفش / دی اکسیدتیتانیوم / بتا سیکلو دکسترین (UV/ TiO2/ β-CD)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده نساجی دانشگاه یزد

2 Textile engineering department, Yazd university, safaeiah, Yazd, Iran

چکیده

رنگها از پرمصرف ترین مواد شیمیایی در صنایع مختلف بوده که همواره بخشی از آن وارد طبیعت میگردد. بنابراین، حذف این آالاینده های آلی به روشهایی که برای محیط زیست مضر نباشد مهم است. در این تحقیق رنگبری فتوکاتالیستی رنگینه مستقیم قرمز 23 (DR23) با ساختار دی آزو، در حضور دی اکسید تیتانیوم همراه با افزودن بتا سیکلو دکسترین تحت تابش نور ماوراء بنفش مطالعه شد. عوامل مؤثر مانند pH ، حضور نمک و غلظت رنگینه مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه نتایج حاصل از متغیرهای مختلف نشان داد که بالاترین راندمان رنگبری در pH اسیدی و غلظت پایین رنگینه، به دست خواهد آمد. افزایش مقدار نمک سدیم کلراید از 5 به 20 گرم بر لیتر رنگبری رنگینه DR23 را تسریع بخشیده و به حذف کامل رنگ کمک می‌کند. در این فرایند، بتا سیکلو دکسترین به عنوان جاذب عمل می‌کند. همچنین، نتایج نشان می دهد که رنگبری از طریق بتاسیکلو دکسترین در حضور دی اکسید تیتانیوم و تابش نور ماوراء بنفش باعث کاهش همه جامدات محلول در آب (TDS) می شود. علاوه بر این، نتایج ضریب همبستگی آزمایشات نشان داد که داده های به دست آمده برای این رنگزای مستقیم با مدل ایزوترم جذب لانگ میور مطابقت خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات