سامانه طراحی سه بعدی لباس با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاوره ای و خوشه بندی k-means

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

در عصر حاضر، با توسعه روزافزون فناوریهای رقمی و کاربرد آن در ارتقا و تسریع روند تولیدات هنری و نیز کاهش بهر هوری رو ش های
سنتی، کاربرد رایانه در طراحی لباس جایگاه ویژه ای یافته است. در این پژوهش، سامانه طراحی سه بعدی لباس با استفاده از الگوریتم
ژنتیک محاور های و خوشه بندی k-means ارائه شده است. با استفاده از نرم افزار طراحی لباس، اجزای لباس شنای زنانه شامل بالاتنه،
میان تنه و پایین تنه، جداگانه طراحی شده و به شکل سه بعدی ذخیره می شود. طر ح های اجزای لباس و طرح های پارچه به کاربر ارائه
می شود و کاربر با انتخاب طرح های مورد علاقه خود، بانک اطلاعاتی را می سازد. با استفاده از الگوریتم ژنتیک طرح های لباس ایجاد
می شود. طرح های لباس روی آدمک قرار گرفته و با چرخش آدمک، تمام بخش های لباس برای کاربر قابل دید است. در سامانه ارائه
شده برای کاهش خستگی کاربر، با استفاده از روش خوشه بندی k-means کل جمعیت به هشت خوشه تقسیم می شود. کاربر فقط
نماینده هر خوشه را ارزیابی می کند و برازندگی سایر اعضا براساس مقدار شباهت و برازندگی نماینده هر خوشه که توسط کاربر معین
شده، محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد، میزان رضایت از این سامانه زیاد است و می تواند باعث تسهیل طراحی و ارتقای سطح
آن و کمک به طراحان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات