مطالعه نقش رطوبت نسبی بر نیروی چسبندگی سطوح پارچه های حلقوی پودی ساده پنبه ای در محیط های گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر/مازندران،دانشگاه آزاداسلامی واحدقائمشهر،دانشکده فنی مهندسی،گروه مهندسی نساجی،صندوق پستی 163

چکیده

بروز رفتارهای همواری، نرمی و زبری از سطوح بافت، شدیداً تحت تاثیر عوامل ساختمانی و همچنین ماهیت فیزیکی الیاف بافت می باشد. هدف از اِین پژوهش، مطالعه تاثیر رطوبت نسبی محیط بر میزان چسبندگی و خواص اصطکاکی پارچه های حلقوی پودی ساده پنبه ای است. از آن جا که این نوع پارچه ها، معمولاً در تماس مستقیم با پوست بدن قرار می گیرند، لذا تأثیر تغییرات رطوبت نسبی محیط بر روی مطبوعیت و نیز چسبندگی سطوح پارچه (ها) مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور دست یابی به این هدف، پارچه های حلقوی پودی ساده پنبه ای تحت تاثیر رطوبت نسبی های متنوع (%25 ،%50 ،% 75 و % 100)، در شرایط یکسان دمایی گرم (50 درجه سانتیگراد) قرار داده شدند. سپس پارامترهای اصطکاکی آنها به روش اندازه گیری اصطکاک به دست آمدند. نتایج نشان داد که رطوبت نسبی محیط به طور معنی داری بر رفتار اصطکاکی این پارچه ها تاثیر دارد، به گونه ای که با افزایش میزان رطوبت نسبی محیطی، مقدار مقاومت اصطکاکی این بافت ها کاهش می یابد. همچنین نتایج دیگر حاکی از آن بودند که بیشترین خواص ناهمواری و میزان چسبندگی سطحی پارچه های پنبه ای در شرایط رطوبتی خشک % 25 و کمترین آن، در رطوبت نسبی %100 رخ می دهد.

کلیدواژه‌ها