بررسی تاثیر تثبیت حرارتی بر میزان تاب زندگی و خصوصیات کششی نخ های مغزی دار با رویه پنبه و مغزی پلی استر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان،دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی نساجی،صندوق پستی83111 -84156

2 اصفهان،دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی نساجی،صندوق پستی83111 -84156

چکیده

نخ های مغزی دار را می توان با استفاده از سیستم ریسندگی رینگ، چرخانه ای، اصطکاکی و جت هوا تولید نمود؛ در این میان، ریسندگی رینگ قدیمی ترین روش تولید به شمار می آید. هدف از این تحقیق، بررسی فرآیند تثبیت حرارتی خشک و بخار اشباع نخ های مغزی دار با رویه پنبه و مغزی نخ فیلامنت پلی استر 70 دنیر کشیده شده بر روی میزان تاب زندگی و خصوصیات کششی است. در فرآیند تولید نخ های مغزی دار، کشیدگی اولبه اعمالی به جزء مغزی، در دو سطح 0 و 45 گرم و فاکتور تاب انگلیسی، در دو سطح 3/5 و 4/0 تغییر داده شد. دمای تثبیت خشک نیز در سه سطح 150 ،120 و 180 درجه سانتی گراد بود. در مجموع 16 نمونه متفاوت حاصل شد. آزمایش های تاب زندگی و خصوصیات کششی قبل و پس از فرآیند تثبیت بر روی نمونه ها انجام گرفت و در نهایت با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه،توکی و دانکن، اختلاف ببن نتابج از نظر آماری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان دهنده ی کاهش محسوس میزان تاب زندگی نخ ها پس از فرآیند تثبیت بود. نمونه های تثبیت شده با استفاده از بخار اشباع کمترین میزان تاب زندگی را در مقایسه با روش خشک در دماهای مختلف نشان دادند.

کلیدواژه‌ها