بررسی تاثیر استفاده از ذرات نانورس بر مورفولوژی الیاف نانوکامپوزتی بر پایه پلی پروپیلن/ پلی آمید 6 و خواص رنگپذیری آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مازندران،دانشگاه آزاداسلامی واحدقائمشهر،دانشکده فنی مهندسی،گروه مهندسی نساجی،صندوق پستی 163

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر/مازندران،دانشگاه آزاداسلامی واحدقائمشهر،دانشکده فنی مهندسی،گروه مهندسی نساجی،صندوق پستی 163

چکیده

الیاف پلی پروپیلن فاقدخواص مطلوبی چون جذب رطوبت، جذب رنگ و زیردست مناسب می باشند. یکی از راه های تغییر و بهبود خواص الیاف مصنوعی، ترکیب پلیمرها با یکدیگر و تولید الیاف آلیاژی است. از دیگر روش های اصلاح خواص الیاف مصنوعی استفاده ازمواد اصلاح کننده نظیر نانو ذرات رس و کربن می باشد. در این تحقیق تاثیر استفاده از سازگارکننده پلی پروپیلن پیوندشده بامالئیک انیدرید (PPgMAH) و نانو ذرات رس از نوع کلوسیت A15 بر تشکیل و توسعه ریزساختار در الیاف نانو کامپوزیتی بر پایه پلی پروپیلن/پلی آمید 6 (PP/PA6) با ترکیب 30/ 70 مورد بررسی قرار گرفته است. نانو کامپوزیت ها با دو درصد متفاوت از نانو رس (3 و 5 درصد) در حضور یا عدم حضور سازگارکننده درون مخلوط کننده داخلی مخلوط شده و چگونگی توزیع ذرات نانو رس و مورفولوژی نانو کامپوزیت ها و الیاف حاصل از آن به ترتیب با آزمایش پراش اشعه X با زاویه باز و میکروسکوپ الکترونی پویشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که سایز فاز متفرق و توزیع ذرات نانو رس در اجزای آلیاژ با انتخاب درصد مناسب نانورس و سازگارکننده قابل کنترل است. همچنین خواص رنگ پذیری الیاف آلیاژی PP/PA6 درحضور اصلاح کننده نانو رس افزایش یافته و قابلیت رنگرزی با رنگزای اسیدی به روش رمق کشی را ایجاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها