بررسی تاثیر خصوصیات مکانکیی بر رفتار قالب پذیری پارچه فاستونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد/یزد،دانشگاه آزاداسلامی یزد،دانشکده مهندسی نساجی،صندوق پستی155- 89195

2 یزد،دانشگاه آزاداسلامی یزد،دانشکده مهندسی نساجی،صندوق پستی155- 89195

چکیده

در این تحقیق رفتار قالب پذیری پارچه های فاستونی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور هفت نمونه پارچه فاستونی پشم/پلی استر (% 55-45) با ساختار بافت متفاوت تهیه شد. خصوصیات مکانیکی نمونه ها نیز شامل مدول کششی (در جهت تار و پود و اریب)، مدول خمشی (در جهت تار و پود) و مدول برشی، اندازه گیری گردید. همچنین برای بررسی رفتار قالب پذیری، دستگاهی طراحی و ساخته شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که کلیه پارامترهای مکانیکی اندازه گیری شده تأثیر معناداری بر روی قالب پذیری دارند. با افزایش مدول کششی در جهت پود، قالب پذیری کاهش و با افزایش مدول کششی در جهت اریب، قالب پذیری در بعضی از نمونه ها افزایش یافت. همچنین مشاهده شد که با افزایش مدول خمشی، قالب پذیری کاهش می یابد. مدول برشی بر روی قالب پذیری تاثیرگذار است و با افزایش قالب پذیری، مدول برشی افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها