تاثیر عملیات هیدرولیز آنزیمی بر خواص فیزیکی پارچه پشمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ/تهران،پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ،گروه پژوهشی فیزیک رنگ،صندوق پستی654-16765

2 عضو هیات علمی دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی نساجی،صندوق پستی4413 -15874

چکیده

در تحقیق حاضر، تاثیر زمان عملیات و غلظت آنزیم در هیدرولیز با آنزیم پروتئاز بر خواص فیزیکی پارچه پشمی بررسی شده است. اثرات هیدرولیز بر نمونه های عمل شده با اندازه گیری کاهش وزن، استحکام (در جهت تار)، جمع شدگی (سطحی)، ضخامت و طول خمشی به همراه تصاویر میکروسکوپ الکترونی پو یشی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد علی رغم کاهش معینی در وزن و استحکام، کنترل غلظت آنزیم در مقدار %3 و زمان عملیات 60 دقیقه به عنوان شرایط بهینه منجر به بهبود جمع شدگی، ضخامت و طول خمشی پارچه پشمی مورد استفاده می شود. به علاوه ضخامت پارچه به دلیل کنده شدن پرزهای سطحی در حین عملیات هیدرولیز آنزیمی، کاهش یافت. مقادیر به دست آمده برای طول خمشی، نشان دهنده زیر دست لطیف نمونه ها است. همچنین حذف فلس های موجود در سطح الیاف پشم منجر به کاهش درصد جمع شدگی منسوج گردید. اگرچه در غلظت های بالاتر آنزیم (بالای 3 درصد) شدت و میزان این تغییرات کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها