بررسی توزیع تنش در آویزش عمودی پارچه تور ویل با استفاده از روش اجزاء محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان/دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه نقش منسوجات فنی در زمینه های مختلف صنایع، کشاورزی و پزشکی دارای اهمیت روز افزونی می باشد. این امر به واسطه خواص مناسب آنها از قبیل سبکی، الاستیسیته مناسب، ثبات ابعادی قابل قبول، استحکام بالا، مقاومت در برابر خوردگی و فاسد شدن، همواره موجب کاهش هزینه ها می گردد. در منسوجات، با توجه به پیچیدگی های موجود در محیط های لیفی از نظر خواص هندسی و مکانیکی، از روش های عددی جهت تحلیل مسائل مختلف استفاده م یگردد. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش اجزاء محدود رفتار آویزش پارچه های تور حلقوی تاری که یکی از ویژگی های مهم آنها می باشد، مورد توجه قرار گرفته و نحوه توزیع تنش در قسمت های مختلف یک سلول بافت بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها