سنتز یک ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه بنزوتیازول و بررسی خواص رنگرزی آن بر روی الیاف پلی استر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه صنایع رنگ ایران/گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ، تهران، ایران

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، اصفهان، ایران

3 دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحد ٥، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق یک ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه ی مشتقات تیازول سنتز و خواص رنگرزی آن بر روی الیاف پلی استر مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور 2- آمینو- 6- نیترو بنزوتیازول دی آزوته شد و در محیط اسیدی با N,N -3 - دی اتیل آمینو- استانیلید، پیوند گردید. ماده رنگزای سنتز شده به روش TLC خالص سازی شده و از طریق آنالیز دستگاهی UV-vis ,DSC , FTIR ,1HNMR مورد شناسایی و تایید قرار گرفت. همچنین خواص اسپکتروفتومتری ماده رنگزای سنتز شده تعیین گشته و ویژگی های ضد میکروبی آن ارزیابی شد. نتایج نشان دادند که ماده رنگزای سنتز شده در مقابل هر دو نوع باکتری استافیلاکوکوس طلایی و اشریشیا کولی، خاصیت ضد میکروبی دارد. در ادامه دیسپرسیونی از ماده رنگزا تهیه شده و بر روی پارچه پلی استر به کار گرفته شد و در نهایت نیز خواص رنگرزی آن بررسی گردید. نتایج نشان م یدهد که ماده رنگزای سنتز شده علاوه بر دارا بودن ثبات های شستشویی، تعرق و سایشی عالی و نیز ثبات های نوری و تصعیدی متوسط بر روی الیاف پلی استر، از یکنواختی و قابلیت رنگرزی خوبی بر روی این الیاف برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها