بررسی تاثیر الیاف گوناگون بر خاصت کشش پذیری قیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان/دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

قیر، المان اصلی ساخت مخلوط های آسفالتی است. هر چند درصد حضور این ماده در آسفالت، ناچیز می باشد، اما اثر مهمی در تعیین خواص مکانیکی محصول منتج دارد. قیر با افزایش دما به تدریج نرم می شود و همین مساله موجب پدید آمدن پدیده موج افتادگی در سطح آسفالت می شود. از سوی دیگر، با کاهش دما قیر شکننده می شود و انواع ترک بر سطح آسفالت پدیدار می گردد. بنابراین، بحث تقویت و تسلیح آسفالت و به تبع آن، قیر، مقوله پراهمیتی است. در این مقاله، نتایج پژوهش انجام شده بر عملکرد الیاف نساجی گوناگون در قیر و تحلیل نتایج به کمک مکانیک کامپوزیت ها ارائه خواهد شد. الیاف مورد استفاده عبارتند از: نایلون 6.6 ، پلی استر (معمولی و تکسچره)، پلی پروپیلن و الیاف شیشه. آزمایش های انجام شده بر روی قیر نیز شامل نقطه نرمی، درجه نفوذ و خاصیت انگمی (داکتیلیتی) می باشد که در این مقاله، نتایج آزمون داکتیلیتی مورد بررسی واقع شد. بر اساس نتایج آزمایشگاهی حاصل، مشخص گردید که به طور کلی، حضور الیاف در قیر سبب کاهش کشش پذیری قیر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها