تاثیر پارامترهای کلیدی در فرایند الکتروریسی نانو الیاف نایلون 6 بر روی متوسط قطر الیاف و جریان الکتریکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی نساجی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی پلیمر، تهران، ایران

3 انشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی پلیمر، تهران، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی شیمی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله جهت بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی از جمله غلظت، ولتاژ الکتریکی، فاصله و دبی بر روی جریان الکتریکی در فرآیند الکتروریسی، همچنین به دست آوردن رابطه جریان با پارامترهای ذکر شده و قطر الیاف، از غلظت های مختلف و در محدوده 25-10 درصد وزنی- حجمی نایلون در اسید فرمیک استفاده شد. همچنین به منظور دسترسی به قطر بهینه، آزمایشاتی در دو بخش اصلی صورت گرفت که می توان بخش اول را مربوط به بررسی روند تغییر متغیرها و بخش دوم را به بهینه سازی شرایط فرآیندی جهت حصول به الیافی با حداقل قطر، مربوط دانست. در تمامی آزمایشات از آمپرسنج، جهت بررسی جریان الکتریکی در مدت زمان 12 دقیقه ریسندگی و میکروسکوپ الکترونی پویشی، جهت بررسی مورفولوژی و قطر الیاف استفاده گردد. نتایج حاکی از آن بود که ی جریان الکتریکی با غلظت محلول پلیمری و ولتاژ الکتریکی رابطه مستقیم و با فاصله سوزن تا جمع کننده رابطه معکوس دارد؛ در حالی که دبی اثر متفاوتی را از خود بر جای می گذارد. در طول آزمایشات، جریان الکتریکی در فواصل زمانی مختلف، متغیر بود. در حالی که در نمونه بهینه که مورفولوژی آن نیز توسط دستگاه SEM مورد بررسی قرارگرفته بود، جریان به طور کاملاً یکنواخت و پایدار در آمده بود.

کلیدواژه‌ها