شبیه سازی عددی نفوذپذیری هوا در پارچه های تاری و پودی با بافت تافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه مهندسی نساجی، قائم شهر، ایران

چکیده

رفتار نفوذپذیری هوا خاصیت مهمی است که اثر انکارناپذیری بر استفاده از پارچه با اهداف منسوجات فنی و پوشاک می گذارد. ساده ترین شیوه برای مطالعه، آزمایش پارچه در شرایط استاندارد با استفاده از تجهیزات مناسب طراحی شده به همین منظور است. اما شبیه سازی این خاصیت در تولید پارچه با مقدار مشخصی نفوذپذیری هوا مسئله ضروری است. از میان شیوه های مختلف، روش های عددی به دلیل حصول نتایج دقیق بیش از سایر شیوه ها مفید خواهد بود. بنابراین در این پژوهش، مدل ساده سه بعدی از زیر و رو رفتن نخ های تار و پود در پارچه با بافت ساده ترسیم و رفتار نفوذپذیری هوا از آن مطابق با شرایط آزمایشگاهی شبیه سازی شد. پارامترهای ساختاری پارچه، مورد نیاز برای ترسیم سلول بافت بر اساس معادله های Peirce محاسبه شد. مقایسه نتایج به دست آمده از مدل عددی و روش تجربی نشان داد، امکان شبیه سازی نفوذپذیری هوا در پارچه های تاری- پودی با روش عددی وجود دارد. همچنین، حداقل و حداکثر خطاهای پیش بینی عددی به ترتیب 3/41 و %20/92 بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات