پیش بینی رفتار خمش پارچه تاری- پودی با استفاده از مدل مکانیکی بر اساس نظریه خمش میله کشسان یک سر گیردار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه مهندسی نساجی، قائم شهر، ایران

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، رفتار خمش پارچه تاری- پودی ساده فقط با استفاده از مشخصات ساختاری و خواص نخ های سازنده آن پیش بینی شده است. مدلی مکانیکی بر اساس نظریه خمش میله های کشسان یک سر گیردار ارائه و طول خم شده از میله تحت وزن آن، برای تمام مقادیر از تغییرشکل محاسبه شد. در بخش تحلیل تجربی، نمونه های مختلف از پارچه آماده و بر اساس روش استاندارد برای تعیین طول، سختی و مدول خمشی آزمون شد. برای محاسبه سه پارامتر گفته شده بر اساس مدل پیشنهادی، ابتدا جنس، نمره، خواص کششی نخ های تار و پود و ضخامت پارچه معین شد. سپس با بهره گیری از معادله های Peirce، پارامترهای ساختار داخلی پارچه محاسبه شد. طول خمش نمونه های پارچه پس از محاسبه پارامترهای مورد نیاز، با استفاده از مدل طرح ریزی شده تا رسیدن به زاویه ◦41/5 در شرایط نظری تخمین زده شد. سپس، سختی و مدول خمشی نظری پارچه با استفاده از معادله های تجربی Peirce مجدداً محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، مدل ارائه شده به خوبی قابلیت پیش بینی رفتار خمشی پارچه را دارد و مقادیر کمترین و بیشترین خطا در محاسبه طول خمش در جهت تاری 9/85 و %20/23 و در جهت پودی به ترتیب 0/84 و %3/70 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات