بررسی برخی خواص و کاربردهای استرکوآت ها بر پایه اسید چرب پیه و متیل استر پالم استئارین در نساجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیق و توسعه شرکت شیمیایی آناسیمین، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ/گروه رنگ و محیط زیست - پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ، تهران، ایران

چکیده

استرکوات ها سطح فعال های کاتیونی با قابلیت تجزیه زیستی هستند که امروزه بیشترین مصرف را به عنوان پایه نرم کننده های البسه پیدا کرده اند. در این پژوهش، سنتز استرکوات ها از واکنش آلکانول آمین ها با اسید چرب پیه و متیل استر پالم استئارین گزارش شده است. کاتیونی کردن استر کوآت ها با نسبت های مختلف دی متیل سولفات انجام شد. راندمان و جزء فعال مواد فعال سطحی سنتز شده مورد بررسی قرار گرفت. ویژگی های استرکوآت های سنتز شده از جمله میزان نرم کنندگی، رطوبت پذیری و چروک پذیری آنها بر روی پارچههایی از جنس پنبه، پلی استر و مخلوط پنبه/پلی استر، بر اساس روشهای استاندارد ASTM مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پارچه های عمل شده با استرکوات های تولیدی دارای نرمی مناسب و برگشت از چروک بالایی بوده و میزان کاهش جذب رطوبت در پارچه های عمل شده در حد قابل قبولی می باشد.

کلیدواژه‌ها